Seglingsföreskrifter för Slörens Skepparkannan och för skärgårdskappseglingen Kräftköret

Seglingen 6-timmars omfattas inte av dessa föreskrifter. Den seglingen har helt egna föreskrifter.

Utgåva 2024-06-03. Gäller fr.o.m. 2024-06-03 18:00.

Regler

Seglingarna genomförs enligt KSR och dessa seglingsföreskrifter med tillhörande banskiss. Deltagande båt ska överensstämma med den för båten tillämpliga versionen av Klassregler för SRS.

Resultatberäkning sker enligt korrigerad tid baserat på senaste SRS-tabell. Båt som inte finns med i SRS tabellen eller som avviker från grundstandard ska ha SRS mätbrev. I undantagsfall kan SS Slörens kappseglingskommitté tilldela ett preliminärt SRS-tal.

Båt som saknar SRS kan få vara med och segla utom tävlan. Tävlingskommittén tilldelar då ett SRS-tal enbart för indelning i startgrupp. Båtar som deltar på detta sätt erhåller NRY i resultatlistan.

Seglingsdagar

Skepparmöte

Måndag 29 april kl. 18:30. Roddföreningen, Saltskär, Kapproddaregatan 6.

Seglingar i den ordning de är planerade.

Datum kan ändras ända fram till Skepparmötet där de fastställs.

DagSegling
Måndag 13/5Segling 1
Måndag 20/5Segling 2
Lördag 25/56-timmars, Segling 3
Måndag 27/5Segling 4
Måndag 3/6Segling 5
Måndag 10/6Segling 6
Måndag 17/6Segling 7
Måndag 24/6Segling 8
Måndag 5/8Segling 9
Måndag 12/8Segling 10
Måndag 19/8Segling 11
Måndag 26/8Segling 12
Måndag 2/9Segling 13
Måndag 9/9Segling 14
Lördag 14/9Kräftköret, Segling 15

Båda helgseglingarna ingår som delseglingar i Skepparkannan. Helgseglingarna har inga reservdagar – om de inte kan genomföras på planerad dag är de inställda.

Reservdagar

Reservdagarna används om en kvällssegling inte kan genomföras. Denna blir då uppskjuten till nästa tillgängliga reservdag. Observera att detta gäller även reservdagarna, d.v.s. om en segling inte kan genomföras på sin ordinarie dag och inte heller på första tillgängliga reservdag används nästa tillgängliga reservdag, o.s.v. tills seglingen genomförts eller det inte finns några reservdagar kvar. Först då det inte finns någon reservdag att tillgå anses seglingen inställd.

Torsdag 30/5
Torsdag 13/6
Torsdag 15/8
Torsdag 29/8
Torsdag 12/9

Klasser

Seglingarna genomförs i en gemensam klass. Vid starten delas fältet upp i startgrupper men syftet med dessa är enbart att höja säkerheten i starten samt för att, i någon mån, samla målgången. Se särskilt kapitel om startgrupper längre ner.

Seglingen 6-timmars seglas som fristående segling med egna priser men ingår också i serien. Observera att denna segling har helt egna seglingsföreskrifter samt ett antal egna regelverk. Denna föreskrift gäller inte för 6-timmars!

Seglingen Kräftköret seglas som fristående segling med egna priser men är också avslutningssegling i Skepparkannan. Dessa föreskrifter gäller också för Kräftköret men observera att det finns väsentliga skillnader mellan kvällsseglingarna och Kräftköret. Detta framgår på de ställen där skillnaderna finns. Läs särskilt avsnitten Anmälan, Startprocedur och Tidsprogram.

Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar till dessa seglingsföreskrifter kan ske skriftligt eller muntligt under säsongen på SS Slörens hemsida, via e-post eller meddelas muntligt vid skepparmöte och utgör regler för deltagare. Version anges med datum och eventuellt löpnummer och står högst upp på sidan.

 • Kappseglingskommittén får inte ändra föreskrifter senare än 24 timmar före en kvällssegling.
 • För Kräftköret kan föreskrifterna ändras ända fram till skepparmötets slut.

Samtliga deltagare uppmanas att delta i skepparmötena, samt regelbundet läsa på hemsidan!

Mätning

Kappseglingskommittén äger rätt att besiktiga deltagande båt.

Deltagande

Skepparkannan är ett klubbmästerskap för SS Slörens medlemmar.

Skeppare ska vara medlem i SS Slören och anmäla sig själv och sin båt. En alternativ skeppare, som kan agera som reservskeppare, får anmälas per båt men det är ordinarie skeppare som räknas som deltagare i Skepparkannan. Alternativ skeppare ska också vara medlem i SS Slören.

Anmäld skeppare eller alternativ skeppare ska befinna sig ombord under segling och är ansvarig för båten. Denne är ansvarig person enligt bestämmelser i KSR.

En och samma båt får under samma säsong endast seglas av en och samma skeppare och en och samma skeppare får endast segla en båt, undantaget eget båtbyte.

Seglingen Kräftköret är öppen för alla så länge som den ombord som har ansvaret är medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

Anmälan

Anmälan inför varje säsong kan ske:

 1. I första hand via anmälningsformulär på hemsidan.
 2. I andra hand via e-post till tav-admin@sloren.se med bifogad ifylld anmälningsblankett.
 3. Personligen vid vårens inledande skepparmöte.

Anmälan kan göras löpande under säsongen:

 1. I första hand via webbformulär som 1 ovan.
 2. I andra hand per e-post som 2 ovan.
 3. Det går också att anmäla sig direkt till tävlingsledningen vid tribunen senast 15 minuter innan första start vid varje kvällssegling.

För att vara giltig ska en anmälan innehålla uppgifter om båt och uppgift om gällande respittal enligt SRS samt uppgifter om skeppare och försäkringsbolag, specifikt ska deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Den ska också innehålla godkännande av informationshantering och en underskrift.

För att delta i Skepparkannan ska både medlemsavgift och startavgift vara erlagda. Den som vill provsegla en gång behöver inte erlägga medlems- eller startavgift vid provseglingen men om man vill fortsätta delta ska alla avgifter erläggas innan nästa medverkan.

Deltagaravgiften för 2024 är 300 kr för hela serien. Medlemsavgift i SS Slören och betalningssätt framgår på hemsidan.

Anmälan till Kräftköret

Se särskild inbjudan för Kräftköret på hemsidan.

Båtar som redan deltar i Skepparkannan är automatiskt anmälda eftersom Kräftköret ingår som delsegling i serien men deltagare uppmanas ändå göra en anmälan via anmälningsformulär så tävlingsledningen vet hur många som kommer. Båt/skeppare från annan klubb får delta i Kräftköret men gratis prova-på-segling enligt nedan medges inte.

Anmälningssätt:

 1. Via anmälningsformulär på hemsidan.
 2. E-post till tav-admin@sloren.se och bifoga ifylld anmälningsblankett.
 3. Direkt till tävlingsledningen vid tribunen senast 30 minuter innan första start.

Deltagaravgift, 150 kr, betalas av dem som inte redan erlagt avgift för Skepparkannan till SS Slören, se hemsidan för betalningssätt.

Registrering för båtar som ej deltar i Skepparkannan 2024: På seglingsdagen genom att senast 10:00 segla förbi tribunen och tydligt visa att man är närvarande. Ropa gärna till de som står i tribunen och meddela vem ni är. Meddela också segelföring och besättning (shorthand).

Registrering för båtar som deltar i Skepparkannan 2024: På seglingsdagen senast 10:00 via Skepparkannans SMS-grupp. Här meddelas också segelföring och besättning (shorthand).

Efteranmälan för båtar som ej deltar i Skepparkannan 2024: På seglingsdagen senast i samband med skepparmötet mot dubbel avgift som då ska betalas på plats via Swish.

Efteranmälan för båtar som redan deltar i Skepparkannan 2024: På samma sätt som registrering.

Anmälan till 6-timmars

Se särskild inbjudan för 6-timmars på annan plats på hemsidan.

6-timmarsseglingen ingår visserligen i Skepparkannan men deltagare som ämnar delta måste ändå göra separat anmälan. Information om detta finns på 6-timmarsseglingen egen plats på hemsidan.

Prova-på-segling (gäller inte för 6-timmars och Kräftköret)

Den som vill prova att segla, men utan att förbinda sig att delta i serien, har möjlighet att provsegla. En (1) prova-på-segling får göras utan att betala start- eller medlemsavgift. Resultat för provseglande båt inräknas inte då placeringspoäng för ordinarie deltagare beräknas.

Villkoret för att provsegla är att man senast 15 minuter innan första start anmäler skeppare och båt till tävlingsledning eller till startansvarig. I första hand ska detta göra via anmälningsformulär på webbsidan eller per e-post. Om man anmäler sig samma dag som seglingen måste funktionärerna i tribunen uppmärksammas på att man deltar.

Se villkor för anmälan ovan.

Vill man efter sin provsegling fortsätta delta i Skepparkannan ska alla avgifter betalas innan nästa segling. Resultatet från provseglingen kommer då att inräknas i totalserien.

Obligatorisk utrustning

Utrustning som ska finnas ombord är:

 • Sjökort för seglingsområdet. Sjökortsapp i telefon eller läsplatta är tillräckligt.
 • Dessa seglingsföreskrifter med tillhörande banbeskrivning. Det räcker med att ha t.ex. en telefon eller läsplatta med internetuppkoppling och kunna läsa dessa sidor.
 • Ankare med lina eller kätting. Ankarutrustning ska vara anpassad för båten.
 • Anordning för båtens framdrivande utan segel.
 • Flytväst eller likvärdigt flythjälpmedel till samtliga ombordvarande (påtagen under kappsegling).
 • Utrustning enligt SRS-reglerna och därmed ingående SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev. För klassbåtar dessutom båttypens klassregler och, om klassregeln kräver det, klassmätbrev. Det räcker att ha med sig en elektronisk version, d.v.s. att kunna visa datablad, mätbrev och/eller klassregeln i webbversion på t.ex. telefon.

Säkerhet

Flythjälpmedel ska bäras av samtliga besättningsmedlemmar. Detta gäller under SS Slörens alla kappseglingar.

Allt deltagande sker på egen risk och skepparens beslut (se KSR regel 4 ”Beslut att kappsegla”). Det finns inte funktionärs- eller säkerhetsbåtar på banan och SS Slören har inte möjlighet att ingripa eller assistera under seglingen.

Deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Hårt väder

En kvällssegling skjuts upp eller ställs in genom meddelande i SS Slörens Facebookgrupp senast kl. 17:00. Dock har tävlingsledningen på bryggan rätt att skjuta upp eller ställa in seglingen om de gör bedömningen att den inte kan genomföras på ett säkert sätt. Detta meddelas med ljud- och flaggsignal, se nedan. Meddelande lämnas även i högtalare från starttribunen.

Finns det reservdagar kvar att utnyttja anses seglingen uppskjuten till första möjliga reservdag. Finns inga lediga reservdagar är seglingen inställd.

Deltagare/skeppare ansvarar som alltid för sin båt, dess utrustning, bemanning och sitt beslut att starta eller ej med hänsyn till rådande väder.

Kräftköret

Observera att inga meddelanden ges i förväg utan eventuella ändringar med anledning av väder meddelas på hemsidan, via e-post eller i Skepparkannans SMS-grupp innan start. Avsikten är att inte ställa in seglingen annat än vid extremt väder, istället används i första hand en alternativ hårdvindsbana efter beslut av tävlingsledningen.

Flaggor

Nationalitetsflagga får inte föras då båt kappseglar. Protestflagga (röd flagga), ska medföras ombord.

SS Slörens klubbstandert: Alla seglare rekommenderas och uppmanas att föra SS Slörens klubbstandert i häckstag eller under spridare.

SS Slören förbehåller sig rätten att kräva annan vimpel, t.ex. sponsorvimpel, under segling.

Bana, märken och banbegränsningar

Kvällsseglingar

Ban- och märkesbeskrivning för kvällskappseglingarna finns på webbsidan ”Tävlingsbanor för Skepparkannan”. Banlängden varierar mellan 6 och 7 M. Banskisser med begränsningar och definitioner ska anses som en del av dessa seglingsföreskrifter.

Kräftköret

Normalbanan seglas medurs runt Vrångö. Från starten vid Hinsholmen går seglingen söderut, därefter västerut genom sundet mellan Kungsö och Vrångö, söder om L Stenskär och väster om Knappen, sedan norrut genom sundet vid Styrsö Tången, norr om Styrsö, in genom Snobbrännan, syd och ost om Kardinalmärket söder om Brustholmarna och sedan i mål på Hinsholmen. Banlängd c:a 16 M.

Vid hårt väder eller svag vind kan seglingsledningen besluta om alternativa banor, företrädesvis de som definieras i banbeskrivning men är inte bunden till dessa.

Bana kan också vändas om det anses lämpligt mer hänsyn till rådande väderlek. Samtliga fördefinierade banor finns utförligt beskrivna i separat banbeskrivning för Kräftköret. Den ska anses vara en del av dessa seglingsföreskrifter.

6-timmmars

För 6-timmars finns ingen definierad bana utan deltagare väljer själv väg baserat på särskild punktkarta för seglingen. För mer information om detta, se seglingens egna regelverk och föreskrifter. Dessa finns på egen sida på SS Slörens hemsida.

Ändrad eller Avkortad bana

Startansvarig kan besluta att ändra bana eller avkorta startad segling t.ex. p.g.a. försenad start, svag eller kraftigt ökande vind, risk för oväder etc. Detta signaleras med signalflaggor och ljudsignaler enligt SS Slörens startföreskrift.

Kvällsseglingar:

Alla banor som används under kvällsseglingar rundar märke A minst en gång under seglingen. Banan kan avkortas vid rundningen av denna. Vid avkortad bana ska mållinjen passeras såsom vid normal rundning av märket beroende på aktuell bana som seglas, d.v.s från norr för vissa av banorna. Avkortad bana signaleras med flagga ”S” (vit-blå) och två ljudsignaler antingen redan före start eller senast strax innan första båt fullgjort varv före avkortning. När första båt som passerar märke A avges målsignal och om möjligt meddelas i megafon.

Kräftköret:

Eventuell ändring av banan meddelas under skepparmötet eller från tribunen innan start. Ingen signalering sker under seglingen.

För 6-timmars gäller andra regler.

Tidsbegränsning

Seglingen avbryts och målet stängs vid följande tider:

Våromgången22:15
Höstomgången21:15
Kräftköret16:30

Båt som inte gått i mål inom denna tid erhåller placeringspoäng som att den brutit, DNF.

Ändrad segelföring eller Shorthanded

Som tillägg och förtydligande till SRS klassregler gäller följande:

Segla utan flygande försegel (t.ex. spinnaker, gennaker och code 0):

En båt med flygande försegel  enligt definition i SRS-båtdatablad, SRS-mätbrev, eller sina klassregler får anmälas utan sådant segel och använda sitt SRS-tal utan flygande försegel.

Flera försegel får föras samtidigt bara av båt som får föra flygande försegel. Denna får, när den inte för flygande försegel, samtidigt föra valfri kombination av fock och genua om det ena seglet är satt i lovart när det är dragande och båda är fästa till förstag.

Om ej anmälda segel används räknas dessa som otillåtna och båten kan diskvalificeras direkt av seglingsledningen eller baserat på protest av annan deltagare.

Se i Klassregler för SRS vad som inräknas i begreppet flygande försegel.

Shorthanded SRS (SRSs):

En båt som har s.k. SRSs-respittal i sitt SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev får anmälas med SRSs-respittalet då villkoren för detta är uppfyllda, d.v.s. att besättningen ombord består av maximalt två personer. För SRSs gäller också ovanstående om segelföring.

Anmälan om ändrad segelföring eller Shorthanded:

ska göras inför varje segling till startansvarig på bryggan. För kvällsseglingar senast kl. 18.15 och för Kräftköret senast kl. 10.00 (för 6-timmars senast kl. 09:30). Om ingen anmälan gjorts i tid tillämpas båtens grund-SRS.

Avvikelse från grundstandard

Utöver vad som medges ifråga om ändrad segelföring och SRSs inför varje segling gäller att avvikelse i fråga om segel, utrustning och mått från av klassförbund eller fabrikant bestämd grundstandard (se SRS klassregler) ska framgå av båtens skriftliga anmälan. Seglingsnämnden beslutar med stöd av SRS-reglerna och KSR huruvida sådan båt tillåts segla och om SRS-mätbrev ska uppvisas enligt SRS Klassregler för Mätbrevsbåt.

Spirbom eller spinnakerbom

När spirbom eller spinnakerbom används ska den vara fäst på den förliga masten (KSR §50.2).

Anmälan vid starten

Båt som är anmäld till Skepparkannan som ämnar delta i kvällssegling ska senast kl. 18:15 anmäla sig till starttribunen genom att i första hand anmäla sig via Skepparkannans SMS-grupp men det går också genom att segla förbi (”defilera”), anropa eller på annat vis tillförsäkra sig om att ha blivit observerad och ska då även anmäla eventuell ändrad segelsättning och/eller åberopande av SRSs-respittal. Det åligger befälhavaren ombord att säkerställa att funktionärer på bryggan uppfattat anmälan om eventuell ändring.

Nya deltagare och provseglare kan anmäla sig till tävlingsansvarig på plats i tribunen ända fram till 15 minuter innan första start.

Tidsprogram

SS Slören använder den av World Sailing och Svensksegling rekommenderade startsekvensen med 5/4/1/0-signalering. Se kapitlet om Startsekvens för detaljerad information. Tidsreferens för alla tidsangivelser är CEST, eller CET när det är tillämpligt.

Kvällskappseglingar

18:00 (senast)Tävlingsansvarig på plats i Tribunen. Denne eller dessa utgör seglingens tävlingsledning.
18:15 (senast)Deltagare ska vara anmäld till tribunen.
18:25Startsekvensen för kvällens seglingar inleds med varningssignal (5 minuterssignal) för första startgruppen.
18:30Start för grupp 1.
18:35Start för grupp 2.
18:40Start för grupp 3.
18:45Start för grupp 4.
18:50Start för grupp 5.
21:15Höstserien: Tidsbegränsning för sista målgång. Målet stängs.
22:15Vårserien: Tidsbegränsning för sista målgång. Målet stängs.

Observera att om inga båtar finns i en senare startgrupp ges inte signal för den. Om t.ex. endast grupp ett, två och tre används ges inga signaler för grupp fyra eller fem.

Samling vid Hinsholmens Båtförenings Klubbhus snarast efter förtöjning. Preliminära resultat meddelas.

Kräftköret

ca. 09:00Tävlingsexpeditionen öppnar på starttribunen på yttre piren i Hinsholmens småbåtshamn.
09:30Skepparmöte.
10:00Senaste anmälan vid tribunen för ändrade SRS-tal.
Senaste tid för ”defilering” av båt som redan är anmäld i Skepparkannan.
10:25Startsekvensen inleds med varningssignal (5 minuterssignal) för startgrupp 1.
10:30Start för grupp 1.
10:40Start för grupp 2.
10:50Start för grupp 3.
11:00Start för grupp 4.
11:10Start för grupp 5.
16:30Tidsbegränsning för sista målgång. Målet stängs.

Observera att om inga båtar finns i en senare startgrupp ges inte signal för den. Om endast grupp ett, två och tre används, då ges inga signaler för grupp fyra eller fem.

Samling för eftersnack och prisutdelning ca. en timme efter sista målgång. Plats och exakt tid framgår av särskild inbjudan till Kräftköret.

Startgrupper

Båtarna fördelas i startgrupper huvudsakligen baserat på sitt SRS-tal men hänsyn tas också till båtarnas storlek. Grundregeln är att fördelning sker på SRS enligt nedanstående tabell men fördelning kan ske enligt andra principer, se nedan.

StartGruppflaggaGrund-SRS
1EUpp till och med 0,870
2FFrån och med 0,871 till och med 0,924
3GFrån och med 0,925 till och med 0,980
4EFrån och med 0,981 till och med 1,019
5FFrån och med 1,020

Observera att flagga E används både för grupp 1 och 4 och flagga F både för grupp 2 och 5.

Såvida inte annat beslutats av Kappseglingkommittén är det båtens grund-SRS tal, i första hand enligt SRS-tabell eller, om tabellinformation saknas, mätbrev som avgör placering i startgrupp. Med detta avses SRS tal med flygande segel, ej SRSs. Kappseglingskommittén har rätt att placera båtar i startgrupper baserat på andra hänsyn, t.ex. storlek på båt eller att båtar av samma typ hamnar i samma grupp trots olika SRS-mätbrev.

Aktuell startlista med gruppindelning finns att hämta på resultatsidan på länken ”Startgrupper”.

Båt är skyldig att starta i rätt startgrupp. Start i fel startgrupp kan komma att bedömas som brott mot dessa Seglingsföreskrifter och KSR regel 28 och kan medföra poängstraff enligt regel 44.3.c eller DNS efter tävlingsledningens beslut och utan föregående förhandling.

(I 6-timmarsseglingen startar alla båtar samtidigt.)

Startområde, ge plats för startande

Startområdet utgörs av ett område som begränsas av:

 • i SV av en linje från stången på tribunen och boj A, d.v.s. startlinjen, och en förlängning 100 m av denna linje mot NV,
 • i NO av en med startlinjen parallell linje från nocken av brygga V.
 • i SO av en linje mellan nockarna av bryggorna V, X, och VB (det är alltså tillåtet att befinna sig mellan bryggorna),
 • i NV av en linje från en punkt 100 m NV om A mot NO.

Se banskiss för ungefärlig utbredning.

Från det att varningssignal givits för första startande grupp får endast båt som ingår i startgruppen befinna sig i startområdet. Båt i efterföljande startgrupper får inte heller genomsegla startområdet från bansidan av startlinjen då denna regel gäller. Båt får inte på annat vis riskera att hindra startande båtar (KSR 23).

Tillåtet område för båtar som ej står i begrepp att starta utgörs således av området väl NV, NO eller SV om startområdet.

Brott mot denna regel kan medföra diskvalificering eller poängstraff om 20% enligt KRS 44.3. Detta kan utdelas av Tävlingsledningen utan föregående förhandling. Såväl kappseglingskommitté, tävlingsledning som annan båt äger rätt att protestera.

Startlinje

Startlinjen är mellan BOJ (Märke A) och stång med orange flagga på taket på starttribunen.

Observera: Flytbryggan utanför VB-bryggan är inte en del av startmärket och räknas därmed som hinder.

Märke A: Startlinjens NV märke är en boj vilken även utgör rundningsmärke.

Mållinje

Mållinjen är densamma som startlinjen mellan boj (Märke A) och stång med orange flagga på starttribunen. Mållinjen passeras så att man har starttribunen på styrbordssidan.

Observera: Vid avkortad bana ska mållinjen skäras som vid ordinarie rundning av märke A.

Gå i mål

Det är trångt i vårt målområde. Det kan därför tidvis vara svårt för funktionärerna i tribunen att urskilja alla båtars exakta målgång. Med anledning av detta uppmanas alla deltagare att själva klocka sin egen målgångstid samt uppskatta föregående och efterföljande båtars tider.

Den som gått i mål får inte störa båtar som fortfarande kappseglar, utan ska hålla väl undan (KSR 24).

Förtydligande av Regel 23 och ändring av regel 28.1: Båt som gått i mål ska såvitt vinden medger fortsätta helt över och förbi mållinjen och därefter hålla väl undan för övriga båtar som kappseglar och får inte störa dessa t.ex. genom att segla eller köra med segel hissade tillbaka genom fältet.

Startprocedur

Samtliga ljudsignaler i nedanstående beskrivning utgörs av signal från signalhorn.

5 min före startVarningssignalGruppflagga upp (E, F eller G) + 1 ljudsignal
4 min före startFörberedelsesignalFlagga P upp + 1 ljudsignal
1 min före start1-minutssignalFlagga P ner + 1 lång ljudsignal
StartGruppflagga ner + 1 ljudsignal

Under kvällsseglingarna utgör startsignal för grupp 1 varningssignal för grupp 2 och startsignal för grupp 3 varningssignal för grupp 3 o.s.v. Strax efter föregående grupps start hissas efterföljande grupps gruppflagga. Det är föregående grupps flaggsignal som är tidskorrekt.

Vid Kräftköret är det en 5-minuters paus mellan föregående gruppstart och nästkommande grupps varningssignal.

Detaljerad startprocedur är beskriven i SS Slörens Startinstruktion för funktionärer som finns att ladda ner under sidan Funktionärsinformation.

Notera följande:

Att starta innebär att bryta startlinjen efter det att startskottet/signalen har gått.

Båt kappseglar från sin förberedelsesignal (4 min). Båt som ej kappseglar får inte befinna sig inom startområdet efter första gruppens förberedelsesignal.

Startregler

Från och med säsongen 2023 tillämpas inte längre regel 30.1. Båt som återvänder för att starta efter en tjuvstart behöver alltså inte runda startbojen, det räcker med att återvända till startlinjen.

Följande startregler gäller i tillägg till KSR:

Enskild återkallelse

Båt som är föremål för enskild återkallelse ska återvända och starta i enlighet med KSR 29.1.

Brott mot denna regel bestraffas med poängstraff enligt KSR 44.3.c eller DNS enligt tävlingsledningens beslut och utan föregående förhandling.

Anser sig någon trängd över startlinjen i strid med reglerna ska den protestera men ändå vända om och starta.

Kommentar: Denna startregel innebär att en båt som tjuvstartar skall återvända och starta korrekt. Om den inte gör det kan tävlingsledningen utdela poängstraff på 20 % enligt KSR 44.3.c, alternativt OCS, utan krav på protest och utan rätt till förhandling. Poängstraff är normal påföljd, dock kan tävlingsledningen besluta om OCS om båt påtagligt tjänat på sitt regelbrott.

Båt som efter sin startsignal återvänder till startlinjen för att starta korrekt skall hålla undan för övriga båtar som startat (KSR 21.1).

Allmän omstart

Allmän återkallelse sker i enlighet med ISAF:s regler 29.2:

 • Två ljudsignaler + ”första likhetstecken” (Blå-gul vimpel).
 • När båtarna uppfattat signalen om allmän återkallelse och återvänt till startområdet tas ”Första likhetstecken” ned + en ljudsignal.
 • 1 minut senare ges ny varningssignal (5 min) och startproceduren börjar om.

Uppskjuten start

 • Två ljudsignaler + Signalflagga AP.

När det blir dags att starta

 • AP tas ner + en ljudsignal.
 • Efter en minut en ny signal som är varningssignal (5 min).

Inställd segling

 • Tre (3) ljudsignaler + meddelande i megafon + Flaggorna AP över A.
 • Orange flagga tas ned.

Signalen ”inställd segling” innebär i själva verket att den är uppskjuten till nästa lediga reservdag om sådan finns. Endast om ingen reservdag finns är seglingen inställd och utgår ur serien.

Samma flaggsignal används i båda dessa fall vilket ändrar KSR 27.3.

Avbruten segling

Om pågående segling avbryts med avsikten att starta ny segling samma kväll visas ”N”:

 • Tre (3) ljudsignaler + meddelande i megafon + signalflagga ”N” som betyder ”Alla startade seglingar annullerade”.

Ny start

 • N ner och en ljudsignal.
 • Efter c:a 1 min: Ny varningssignal (5 min).

Båt som avbryter

Enskild båt som avbryter segling inom tidsbegränsningen ska anmäla detta till tävlingsledningen. Kontakt tas i första hand per telefon med startansvarig funktionär (mobilnummer se Slörens hemsida, http://sloren.se/funktionarsinformation/.

Underlåtelse kan medföra diskvalificering (DSQ).

Protester

Enligt ISAF:s regel 61.

Båt som avser att protestera ska ropa ”PROTEST” och på ett iögonfallande sätt visa en godkänd protestflagga vid första rimliga tillfälle (i praktiken inom 30 sekunder). Båt mot vilken protest riktats har möjlighet att ta straff på banan och ska då göra detta direkt och i enlighet med KSR (se ”Straff” nedan).

Båt som avser protestera ska föra godkänd protestflagga vid målgång och tydligt meddela funktionärerna på i tribunen vad protesten avser och mot vilken/vilka båtar protesten riktas mot. Även den båt som omfattas eller tror sig omfattas av en protest eller tagit ett straff på banan ska kontakta seglingsledningen direkt efter målgång och ska utan vidare uppmaning vara tillgänglig till protestförhandling. Båt som har protest mot sig kan efter målgång, men innan protestförhandlingen, meddela tävlingsledningen att den tar poängstraff enligt KSR Appendix T istället för protestförhandling – se nedan under avsnittet ”Straff, KSR Appendix T, Regel T1”.

Protest och redogörelse inlämnas genom att fylla och skicka in i SS Slörens protestformulär på webbsidan. Notera att eventuella bilagor till protest inte kan skickas med det formuläret men instruktioner för det finns i formuläret.

Protest och redogörelse kan också göras på Svenska Seglarförbundets standardblankett och inlämnas genom att e-postas till tav@sloren.se.

För att vara giltig ska protest vara inskickad senast en timme efter att sista båt gått i mål på kvällsseglingar och senast 17:00 på helgseglingar. Protest som är ofullständig eller inte lämnats in i tid kommer inte att behandlas.

Protestförhandling för kvällsseglingar genomförs när det är möjligt genast efter seglingen eller, om förhinder uppstått, som e-möte typiskt dagen efter seglingen. För helgseglingar genomförs dessa så snart det är praktiskt möjligt. Båda parter ska infinna sig till eller på motsvarande sätt delta vid protestförhandlingen. Saknas endera part avgör tävlingsledningen om och hur protesten ska behandlas, t.ex. att inte ta upp protesten, uppskjuta förhandlingen eller begära redogörelserna per e-post eller telefon.

Straff

Kappseglingsreglerna (KSR) inklusive Appendix T, Regel 1 tillämpas.

Exempel:

Beröra ett märke (regel 31 och 44.1):
Segla väl undan från andra båtar och omedelbart utföra ett ensvängsstraff i form av en stagvändning och en gipp enligt nedan.

Vid målmärke ska den först helt återvända till bansidan och göra svängen, därefter gå i mål. Notera KSR: ”Men om en båt vunnit en betydande fördel i kappseglingen eller i serien ska straffet vara att utgå (diskvalificeras).”

Brott mot regler i KSR del 2 (på banan) (regel 44.2). En- och tvåsvängsstraff:
Så snart som möjligt efter händelsen och ha kommit väl undan från andra båtar utföra tvåsvängsstraff enligt nedan.

I närheten av mållinjen måste straffet tas innan mållinjen passeras. Båt som i samband med samma händelse bryter mot regel 31 behöver inte göra ytterligare straffsväng.

KSR 44.2 Ensvängs- och tvåsvängsstraff:
En båt tar ett ensvängs- eller tvåsvängsstraff när den, efter att så snart som möjligt efter händelsen har kommit väl undan från andra båtar, genast gör det antal svängar åt samma håll som krävs. Varje sväng ska innefatta en stagvändning och en gipp.

KSR 44.3 Poängstraff

Tävlingsledningen kan utdela poängstraff för vissa regelbrott. Poängstraffet är 20% beräknat enligt KSR 44.3.c.

KSR Appendix T, Regel T1

Regel T1 ”Straff efter kappsegling” gäller med följande ändringar och tillägg till T1.c:

En båt tar ett straff efter kappsegling genom att till tävlingsfunktionär eller protestkommittén lämna ett skriftligt besked där båten accepterar straffet, anger vilken kappsegling samt var och när händelsen inträffade. Som skriftligt räknas även SMS-meddelande till dagens tävlingsfunktionär som kvitterats av denne, eller e-post till tav@sloren.se. Meddelandet skall lämnas direkt efter målgång eller snarast efter att den tävlande fått kännedom om inlämnad protest och senast i god tid före start av protestförhandling till vilken den tävlande kallats.

Kommentar: Notera Poängstraff enligt Appendix T ger båt som fått protest mot sig men inte rättat detta genom att ta straff på banan en möjlighet, men inte en skyldighet, att frivilligt ta ett straff efter seglingen istället för att driva saken genom protestförhandling. Poängstraffet i dessa fall är 30%.

Observera att T1 gäller inte för protester som rör händelser enligt KSR 44.1.b.

Gå på grund

Man ska göra alla rimliga försök att komma loss utan motor.

Om inte detta lyckas efter 5 minuter eller om säkerheten kräver får motor användas. Båten får därmed inte förflyttas på ett sådant vis att den vinner fördel av betydelse. Båten får därefter fullfölja seglingen men ska omedelbart vid målgång anmäla till tävlingsledningen att motor använts och redogöra hur lång tid som använts för att komma loss. Tävlingsledningen ska snarast möjligt, eventuellt efter att ha hört vittnen meddela om redogörelsen godtas, får besluta om tidstillägg, eller protestera. Diskvalificering avgörs genom protestförfarande.

Resultat

Resultat beräknas enligt SRS-reglerna Appendix 1 men korrigerad tid avrundas inte till hela sekunder. Detta ändrar SRS-reglerna Appendix 1.2.

Poängberäkning

Poängberäkning sker enligt KSR Appendix A (lågpoängsystemet) med följande tillägg:

aAlla seglingar utom de åtta (8) bästa räknas bort.
bOm åtta (8) eller färre seglingar kunnat genomföras under serien räknas en (1) segling bort. D.v.s. vid 8 genomförda seglingar räknas de 7 bästa, vid 7 genomförda räknas 6 o.s.v. Om endast en segling kunnat genomföras räknas den.
cDen eller de som är startansvariga för en segling får tillgodoräkna sig fyra (4) poäng för den seglingen, förutsatt att dennes båt inte deltar med reservskeppare i samma segling. Endast en segling per säsong får räknas på detta sätt.
dFör Kräftköret och 6-timmars tas två resultatlistor fram så att båtar som inte deltar i Skepparkannan inte påverkar placeringspoängen för serien.
ePoängsättning för båtar som inte startar i en segling, diskvalificerats eller brutit sker enligt tillämpning av regel KSR Appendix A (se särskilt regel A10):
DNC, ej kommit till startområdet: Antal anmälda i serien vid seglingens genomförande + 1.
DNS, ej startat: Antal anmälda till segling + 1.
OCS, på bansidan vid start (tjuvstart). Poäng som DNS.
ZFP, 20% straff enligt 30.2: Antal anmälda till segling + 20% men max = DNC.
UFD, diskvalificerad enligt 30.3. Poäng som DSQ.
BFD, diskvalificerad enligt 30.4. Poäng som DSQ. Om båt deltar i omstart ges istället DNE.
SCP, poängstraff: Antal anmälda till segling + 30% men max = DNC.
NSC, ej seglat banan: Antal anmälda till segling + 1.
DNF, ej gått i mål. Poäng som NSC.
RET, utgått. Poäng som NSC.
DSQ, diskvalificerad: Antal anmälda till segling + 30%.
DNE, diskvalificering som inte får räknas bort. Poäng som DSQ men räknas bort i totalresutatet.
RDG, gottgörelse: Efter bedömning av tävlingsledning.
DPI, annat straff: Efter bedömning av tävlingsledning.

Platspoängen för seglingarna summeras och lägsta poäng vinner. Vid lika poäng ska båtar med lika placering åtskiljas enligt reglerna i KSR Appendix A. Om detta inte går delas placeringen och nästa plats räknas bort.

Priser

Pris utdelas för 1:a, 2:a och 3:e plats bland dem som fullföljt erforderligt lägsta antal seglingar (minst 8 st. eller seglat 7 och varit funktionär i en). Därutöver utdelas ytterligare ett platspris för varje 5-tal deltagare som fullföljt minst 8 (7+1) seglingar, d.v.s. vid 20-24 deltagare utdelas 4 pris, vid 25-29 deltagare 5 pris, o.s.v.

För Kräftköret utdelas priser till 3 bästa båtar på korrigerad tid.

(För 6-timmars utdelas priser till 3 bästa båtar på längsta korrigerad distans.)

Flitpris utdelas till dem som deltagit i minst 8 seglingar, eller deltagit i minst 7 seglingar samt varit funktionär i ytterligare en segling.

Vandringspriset ”Skepparkannan” utdelas till segraren. ”Skepparkannan” är ett ständigt vandrande pris.

Prisutdelning

Prisutdelning sker direkt efter långseglingen Kräftköret på tid och plats som anges i inbjudan/tidsprogrammet för den seglingen eller i särskilt meddelande.

Kontakta tävlingsledningen snarast efter Kräftkörets genomförande om ni önskar uthämta pris vid annat tillfälle. Den som har pris att hämta ska göra detta före 31 december. Ej uthämtade priser tillfaller därefter SS Slören.

Friskrivning från ansvar

Deltagare deltar på egen risk. Se KSR regel 4 (Beslut att kappsegla). SS Slören eller dess funktionärer tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkar ut för i samband med eller före, under eller efter seglingen.

SS Slörens rätt att publicera samt upphovsrätt

Deltagare medger SS Slören rätt att registrera, rapportera och publicera i alla medieformat (text, bild, etc.) inklusive uppgifter om deltagande skeppare och besättningspersoner. I den mån omyndig person deltar ombord ansvarar skepparen för att målsman lämnat medgivande och Slören friskriver sig från allt ansvar i detta avseende.

SS Slören förbehåller sig rätten att nyttja material som lämnats till föreningen, till funktionär, laddats upp på föreningens hemsida eller Facebook/motsvarande och rätten att nyttja detta inom föreningens verksamhet (i icke kommersiellt syfte) och utan ersättning till eventuell upphovsrättsägare. I förhållande till tredje parts rätt ansvarar den som lämnar material till SS Slören eller laddar upp material på hemsida eller sociala medier (Facebook och liknande) och i övrigt enligt de regler som gäller för respektive socialt media.

Förkortningar

 • ISAF – International Sailing Federation
 • KSR – Svensk Seglings Kappseglingsregler
 • RSR – Svensk Seglings Redskapsregler
 • SSF – Svensk Segling, Svenska Seglarförbundet
 • SRS – Svenskt Respitsystem

Ladda ner

PDF: Protestblankett från SSF