Detta är SS Slörens Kappseglingskommittés anslagstavla för samtliga kappseglingar som arrangeras av SS Slören. På denna sida publiceras det som normalt publiceras på en tävlings anslagstavla.

Protestformulär

Här finns SS Slörens formulär för protester i seglingarna Skepparkannan, 6-timmars och Kräftköret. Den deltagare som protesterar kan fylla i en protest i formuläret och skicka in det till tävlingsledningen.

Observera att man i de flesta fall måste komplettera protesten med en eller flera skisser över händelseförloppet, dessa måste i mailas in separat. Utan dessa kompletteringar kan inte protestkommittén hantera protesten och den kommer med största sannolikhet avslås som ofullständig.

Observera också att en protest inte är giltig om man inte visat protestflagga, försökt uppmärksamma motparten vid händelsen, underrättat tävlingsledningen vid målgång och lämnat in den innan protesttidens utgång.

Meddelanden till deltagare

2020-09-12.2:

Kräftköret: Bana 2 (hårdvind) normalvarv, d.v.s. framlänges.

2020-09-12.1:

Kräftköret: Anmälan om avvikande segelföring eller besättning ska göras senast 10:00.

2020-09-11:

Prisutdelning för Skepparkannan 2020 och Kräftköret kommer att hållas på Saltskär med start 1,5-2 timmar efter sista båt gått i mål i Kräftköret. Jut nu siktar vi på 15:30 men det kan ändras om vädret spelar oss oväntade spratt. Eventuell tidsändring meddelas här.

P.g.a. Coronasituationen tillåter vi maximalt 2 personer från varje deltagande båt att medverka under prisutdelningen.

SS Slören bjuder på fika. Välkommen!

2020-09-08:

Inbjudan och Seglingsföreskrifter uppdaterade med detaljer kring Kräftköret.

Observera att inget fysiskt skepparmöte kommer att hållas p.g.a. Coronapandemin. Istället meddelas här på hemsidan och i Skepparkannans SMS-grupp.

2020-09-01:

Två båtar som deltog som prova-på-seglare i segling 12, en X-79 och en IF, stryks ur samtliga resultat då de inte lämnat in någon anmälan.

2020-08-23: Nya startgrupper

Från och med segling 11 gäller nya startgrupper för kvällsseglingar och Kräftköret. De nya grupperna är publicerade på resultatsidan.

Med anledning av detta ändras också seglingsföreskrifterna till att omfatta mer än bara tre startgrupper.

2020-08-11: Ändring av föreskrifter med avseende på protester

Föreskrifterna har ändrats under rubriken ”Protester” med anledning av att vi numer tar emot protester via webbformulär.

2020-08-05: Ändring av bandefinition, märke C

Sjöfartsverket har under sommaren gjort förändringar av utprickningen i vårt seglingsområde. Specifikt är det märke C som ändrats från ett rött farledsmärke till ett kardinalmärke väst om grund. Dessutom har det tillkommit ett nytt rött farledsmärke strax syd om det gamla märket.

Definitionen av märke C ändras till ”V-kardinalmärke (1 m), 0,1 M V Lågerna.

Det nya röda farledsmärket är inte en del av våra banor.

Deltagare ombeds vara försiktiga vid rundning då det är osäkert om det nya märket faktiskt har samma position som det tidigare.

Protester

Avgjorda protester

2020-09-07.1

Protest från Mats Landervik, Dehler 32, Delia” mot Fredrik Gärdhagen, X-79 ”T-Rex”.

Gällande brott mot regel 11, För samma halsar med överlapp.

Beslut: Protestkommittén beslutar att Fredrik Gärdhagen diskvalificeras i segling 13.

2020-08-31.1

Protest från Petter Gustafsson, Nordisk Kryssare 5½ ”Rölleka” mot Göran Ejedling, IF ”Svea”.

Gällande brott mot regel 18, Märkesplats.

Beslut: Protesten avslås då sista meningen i KSR regel 61.1a) inte uppfyllts. (Flaggan skall vissas tills båten inte längre kappseglar).

2020-08-24.1

Protest från tävlingsledningen mot Fredrik Gärdhagen, X-79 ”T-rex”.

Gällande brott mot Seglingsföreskrifternas ”Skärpt startregel”d.v.s. KSR regel 30.1.

Beslut: Fredrik Gärdhagen har inte återvänt och rundat startmärket efter att ha varit över startlinjen inom en minut före start och erhåller resultatet OCS.

2020-08-10.2

Protest från tävlingsledningen mot Anders Malmström, Späckhuggare S228 ”Pomodoro”.

Gällande brott mot Seglingsföreskrifternas ”Skärpt startregel” d.v.s. KSR regel 30.1.

Beslut: Anders Malmström har inte återvänt och rundat startmärket efter att ha varit över startlinjen inom en minut före start och erhåller resultatet OCS.

2020-08-10.1

Protest från Anders Malmström, Späckhuggare S228 ”Pomodoro” mot Calle Christenson, NF SWE 357 ”Nefi”.

Beslut: Protesten avslås då den inkommit efter protesttidens utgång. Protesttid för kvällsseglingar är fram till 23:00 på seglingsdagen. Protesten inkom 13:25 dagen efter.

2020-06-22.2

Protest från Fabian Tillig mot Thomas Wängberg, First 36.7, SWE 350, ”Surfer Girl”.

Protest gällande genomsegling av banbegränsling vid ”Plankorna”.

Beslut: Thomas Wängberg har medgivit de faktiska omständigheterna och diskvalificeras från segling 8.

2020-06-22.1

Protest från tävlingsledningen mot Hans-Olof Ohldin, Dominant 150, SWE 1, ”Donna”.

Protesten gällande störande av start för tidigare startgrupper.

Beslut: ”Donna” straffas med 5 minuter tillägg på seglad tid.