Namn, målsättning och hemort

§ 1

Segelsällskapet Slören, nedan benämnt föreningen, bildat den 2 sept. 1976, har som målsättning att inom föreningen öka och samla intresset för segling och därmed sammanhängande aktiviteter, såsom tävlingar, utbildning, filmaftnar, diskussioner under en organiserad form för segel- och friluftsintresserade personer.

Allt arbete som nedlägges av styrelse, kommittéer och övriga medlemmar sker ideellt. Föreningen skall verka partipolitiskt obundet. Föreningen har sin hemort i Göteborg.

Medlemskap

§ 2

Ansökan om medlemskap skall skriftligen inges till Styrelsen. Medlemskapet erhålles först då inträdesavgiften, om sådan avgift fastställts av Årsmötet, samt årsavgift enligt § 6 betalats. Familjeanhöriga till fullt betalande medlem med samma bostadsadress som betalande medlem, är familjemedlemmar i föreningen.

Ungdomar under 15 år har rätt att bli juniormedlem. Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem i föreningen.

§3

Medlem som vill utträda skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och är efter överenskommelse mellan medlem och Styrelse skild från föreningen och dess verksamhet. Har medlem ej betalt föreskriven avgift till föreningen bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller ej.

§ 4

Medlem som inte erlägger årsavgift enligt § 6 eller som bryter mot någon eller några av stadgarna i övrigt kan av Styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådan medlem skall dock alltid ges tillfälle att till Styrelsen inom 14 dagar efter underrättelse yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning och orsaken härtill skall alltid skriftligen meddelas medlemmen.

Medlem

§ 5

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av kommittéer i föreningen. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 6

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

Styrelsen

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Styrelsen särskilt:

atttillse att för föreningen bindande regler iakttas.
attverkställa av Årsmötet fattade beslut.
attplanera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
attansvara för och förvalta föreningens medel.
attförbereda Årsmötet.
§ 8

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter, jämte en suppleant.

§ 9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i § 22 bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§ 10

Uttag från kassa eller föreningens konton får göras av kassören och ordföranden var för sig. Ordföranden och kassören får tillsammans ikläda föreningen ekonomiskt ansvar. Föreningen tecknas i övrigt av styrelseledamöterna var för sig.

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Kallelse skall delges ledamöterna minst en vecka före mötet. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Reservation mot beslut skall antecknas i protokoll.

§ 12

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren, kassören och materialförvaltarens ansvar.

Sekreterarens ansvar:

attförbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten.
attföra protokoll över Styrelsens sammanträden.
attregistrera och förvara skrivelser.
attom ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa.
attårligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassörens ansvar:

attse till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
attse till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer som finns att få.
attdriva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa.
attsvara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper.
atti förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter.
attårligen upprätta balans- samt resultaträkningar.
attföra medlemsmatrikel.
attutarbeta underlag för budget.

Materialförvaltarens ansvar:

attunderhålla och förvara föreningens inventarier.
attföra inventarieförteckning i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
attsom bilaga till balans och resultaträkning bifoga inventarieförteckning.

Verksamhets- och räkenskapsår

§ 13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

Revision

§ 14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast två veckor före Årsmötet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före Årsmötet.

Kommittéer

§ 15

Föreningen har möjlighet att låta en viss verksamhet ledas av en kommitté. Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§ 16

Ledningen för varje kommitté utövas av minst två kommittéledamöter. En av kommittéledamöterna utses till sammankallande och kontaktman till styrelsen.

§ 17

Styrelsen fastställer i särskild instruktion eller på annat sätt de befogenheter som kommittéledningen har.

§ 18

Kommittéledningen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Möten

– Ordinarie möten

§ 19

Med föreningen hålls Årsmöte i februari- mars. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast två veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dylikt. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 20

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

I betalande medlems frånvaro får en familjemedlem överta denna rösträtt. Medlem, som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 22

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 2. Fastställande av dagordningen.
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse över Styrelsens och kommittéernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Förslag till verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av:
  1. Föreningens ordförande vid vartannat årsmöte tillika Styrelsens ordförande, väljs för en tid av två år.
  2. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen väljs för en tid av två år.
  3. En suppleant i Styrelsen väljs för en tid av ett år.
  4. Två revisorer väljs för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sammankallande ledamot i kommitté delta.
  5. Minst två ledamöter i valberedningen väljs för en tid av ett år av vilka en skall vara sammankallande.
 11. Val av kommittéledamöter.
 12. Behandling av förslag som väcks av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av kommittéer eller röstberättigad medlem, skall lämnas in minst 21 dagar före möte, dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.
 13. Övriga frågor. *

*) Anm: I frågor av ekonomisk art, har den tillträdande Styrelsen vetorätt.

– Extra möte

§ 23

Styrelsen kallar föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst 20% av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom två veckor kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 (sju) dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dylikt.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 24

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 20 och § 21.

Beslut – omröstning

§ 25

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i § 26 avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal, det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor – upplösning

§ 26

Dessa stadgar får ändras först efter beslut på två på varandra följande Årsmöten.

§ 27

Upplösning av föreningen kan ske med ett förfarande likt det i § 26 angivna.

Eventuella tillgångar skall tillfalla Svenska sjöräddningssällskapet eller segelsällskap som har en aktiv ungdomsverksamhet.