Version 2024-06-03 / SS Slörens Tävlingskommitté och SXK-V:s 24-timmarskommitté.

Distanskappsegling med SXK-tal på distans.

Datum: Lördag 2024-05-25

Arrangörer: SS Slören och Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets 24-timmarskommitté.

1 Regler

1.1Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).
1.2Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.
1.3Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.4En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
1.5Uppgiften är att genom oavbruten segling under 6 timmar tillryggalägga längsta möjliga beräknade distans enligt den för seglingen gällande Punkt och Distanstabellen (POD6) och reglerna för tillgodoräknande av seglad distans enligt dessa seglingsföreskrifter. Se avsnitt 7 och 10.
1.6För giltig segling krävs att seglingen pågår i minst 5 timmar och 30 minuter och högst 6 timmar och 30 minuter. Segling längre än 6 timmar ger distansavdrag. Se avsnitt 10 och 11.
Observera att en avkortad seglingsperiod ändrar detta, då gäller de nedan definierade tidpunkterna.
1.7En båt med flygande segel enligt definition i SRS-båtdatablad, SRS-mätbrev, eller sina klassregler får anmälas utan sådant segel och använda sitt SRS-tal utan flygande segel.

Flera försegel får föras samtidigt bara av båt som får föra flygande segel. Denna får, när den inte för flygande segel, samtidigt föra valfri kombination av fock och genua om det ena seglet är satt i lovart när det är dragande och båda är fästa till förstag.

Om ej anmälda segel används räknas dessa som otillåtna och båten kan diskvalificeras direkt av seglingsledningen eller baserat på protest av annan tävlande.
1.8En båt som har s.k. SRSs-respittal i sitt SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev får anmälas med SRSs-respittalet då villkoren för detta är uppfyllda, d.v.s. att besättningen ombord består av maximalt två personer. För SRSs gäller också ovanstående om segelföring.
1.9Anmälan om ändrad segelföring eller Shorthanded ska göras senast innan tävlingsexpeditionen stänger före seglingen. Om ingen anmälan gjorts i tid tillämpas båtens grund-SRS.
1.10En båt som anmäls endast med SXK-mätbrev ska uppfylla villkoren i sitt mätbrev och kan inte ändra segelföring.
1.10Efter genomförd segling ska loggbok över seglingen inlämnas till tävlingsledningen senast 17:30. Om loggbok inte inkommer i tid är seglingen ogiltig och deltagaren erhåller resultat DNF.
Det går bra att e-posta loggbok.
Exempel på loggboksblad finns att ladda ner här.

2 Information till deltagarna

2.1Information till deltagarna anslås på kappseglingens hemsida (sloren.se) och meddelas på skepparmötet.

3 Ändringar i seglingsföreskrifterna

3.1Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast 09:15 på tävlingsdagen och meddelas på skepparmötet.
3.2Ändringar i tidsprogrammet anslås senast 09:15 på tävlingsdagen och meddelas på skepparmötet.

4 Signaler visade på land

4.1Signaler visas i land vid Tävlingsexpeditionen eller på signalställ vid starttribunen.
4.2När flagga AP visas vid Tävlingsexpeditionen ersätts ”en minut” i kappseglingssignalen AP med ”tidigast 30 minuter”.
När flagga AP visas på starttribunen gäller ”en minut” som i KSR.

5 Tidsprogram

09:00Tävlingsexpeditionen öppnar.
09:00 –
09:30
Registrering på Tävlingsexpeditionen.
09:15Skepparmöte på tävlingsexpeditionen.
09:30Tävlingsexpeditionen stänger.
ca. 09:30 Tribunen bemannad
09:55Varningssignal.
09:56Förberedelsesignal.
09:591-minutssignal.
10:00Start.
15:30Målet öppnar. Målgång före denna tid medför resultat DNF.
16:00 *Nominell målgångstid. Målgång efter denna tid, men före 16:30, medför distansavdrag enligt avsnitt 10.7 och 10.8.
16:30Målet stänger. Målgång efter denna tid medför resultat DNF.
ca. 17:30Tävlingsexpeditionen öppnar. Korv och dricka serveras. Mingel och eftersnack.
18:00Loggbok och eventuella protester ska vara inlämnade.
ca. 18:30Prisutdelning, om inga protester inkommit. Om det inlämnats protester sker prisutdelning så fort dessa behandlats.
* Observera att nominell målgångstid och de tider som relaterar till den är fast och inte ändras om det blir omstarter eller uppskjuten segling. Nominell målgångstid är alltid 16:00 om inget annat meddelas senast vid Skepparmötet.

6 Deltagarvimpel, flaggor och genomförande

6.1Deltagande båt ska föra deltagarmarkering i form av vimpel eller liknande som utdelas vid registrering.
6.2Deltagande båt kan komma krävas att föra reklam.
6.3Deltagande båt får inte föra nationsflagga när den kappseglar.

7 Banan

7.1 Allmänt

7.1.1Banan utgörs av de märken som beskrivs i dessa seglingsföreskrifter med bilagor. Start- och målmärken (start- och mållinje) är gemensamma och skall passeras av samtliga tävlande, men i övrigt väljer varje tävlande vilka märken som nyttjas (rundas) enligt dessa seglingsföreskrifter.
7.1.2Deltagande båt väljer själv seglad väg baserad på Punkt- och Distanstabell för 6-timmars (POD6). POD6 definierar de punkter och sträckor som får användas under seglingen. I detta avseende gäller POD6 som regel.
7.1.3KSR 28 (segla banan) gäller i tillämpliga delar så som beskrivs i dessa seglingsföreskrifter. Detta innebär exempelvis att båt skall passera (”runda”) varje märke på den sida som följer av KSR 28.2 såvida inte annat följer av seglingsföreskrifterna (inklusive punkt-/märkesbeskrivningen POD6.
7.1.4Under seglingen ska deltagande båt föra loggbok där det framgår vilka punkter som rundats och i vilken ordning de rundats.
7.1.5Banbegränsning: Inga kända banbegränsningar finns i skrivande stund. Detta kan ändras ända fram till skepparmötet på tävlingsdagen.

7.2 Punkter (Märken)

7.2.1I POD6 kan definieras olika typer av riktmärken. Samtliga dessa kallas där de används i seglingsföreskrifter eller andra regeldokument för ”punkt”. När en punkt ingår i banan utgör den ett märke.

7.3 Rundning av Märken

7.3.1En punkt kan representeras av en fysisk sak, exempelvis ett farledsmärke, en ö eller en bränning. En sådan punkt ska rundas så att den omsluts och hamnar i den minsta vinkeln mellan kursen till och från punkten (se 8.1 Allmänt om att segla banan enligt KSR 28.2). Rundning ska ske inom en radie av 50 m från punkten såvida inte större avstånd krävs med hänsyn till säkerheten eller icke tävlande båtar, vilket då skall noteras i tävlingsloggboken.
7.3.2Om punkten utgörs av land, t.ex. en ö eller en udde ska den rundas med ett avstånd från 3-meterskurvan (referens är Sjöfartsverkets sjökort i bästa skala) på högst 50 m, även här med hänsyn till vad som kan anses vara säkert.
7.3.3En punkt kan också definieras som en linje mellan två punkter, en ”gate”. En gate ska passeras så att hela båten passerar den och innanför de punkter som definierar linjen.
7.3.4En punkt utgör när den används ett märke och det erinras särskilt om att Kappseglingsreglerna (Märkesplats, Zonen mm) gäller för tävlande båtar. Tävlande som inte får eller avser tillgodoräkna sig en punkt som ett märke skall hålla väl undan för andra tävlande vid märket. Mellan tävlande och icke tävlande båtar gäller alltid sjövägsreglerna.
7.3.5Det erinras särskilt om KSR regel 19 vid märke som samtidigt är ett hinder, samt KSR regel 31 och ”ensvängsstraff” vid brott mot KSR 31.

7.4 Sträcka

7.4.1En sträcka är vägen mellan två punkter.
7.4.2För varje punkt i POD6 definieras vilka andra punkter det är tillåtet är segla till, punktens sträckor. För varje sådan sträcka definieras den distans som får tillgodoräknas som resultat för att ha seglat den.
7.4.3När användningen av sträckor sammanräknas är per definition sträckan från en punkt till en annan samma som omvänd väg. Sträckan från punkt 1 till 2 anses alltså vara samma sträcka som den från punkt 2 till 1.

8 Starten

8.1 Startlinje

8.1.1Startlinjen är mellan stång med orange flagga på starttribunen och bansidan av startmärket.
8.1.2Flytbryggan utanför VB-bryggan är inte en del av startmärket och räknas därmed som hinder.
8.1.3Startlinjen passeras från öst till väst av alla deltagande båtar.

8.2 Startprocedur

8.2.1Start sker enligt SS Slörens normala startprocedur men utan startgrupper, alla startar i en start. Gruppflagga E gäller för alla tävlande:
ca. 30 minuter före start: Tribunen bemannad, klubb- och/eller sponsorflagga upp.
5 minuter före start: Varningssignal, Flagga E upp, en ljudsignal.
4 minuter före start: Förberedelsesignal, Flagga P upp, en ljudsignal. Nu gäller kappseglingsreglerna.
1 minut före start: Flagga P ner, en lång ljudsignal.
Start: Flagga E ner, en ljudsignal.
8.2.2Detaljerad startprocedur är beskriven i SS Slörens Startinstruktion för funktionärer som finns att ladda ner under sidan ”Funktionärsinformation”.

8.3 Enskild återkallelse

8.3.1Enskild återkallelse sker i enlighet med KSR 29.1:
En (1) ljudsignal och flagga X hissas.
Tävlingsledningen ropar ut felande båt(ar)s segelnummer.
Flaggsignal visas tills felande båt(ar) vänt tillbaka eller bedöms vara utom hör- och synhåll dock högst i fyra minuter.
Att inte återvända och starta bestraffas med poängstraff enligt KSR 44.3.c eller OCS enligt tävlingsledningens beslut och utan föregående förhandling.

8.4 Allmän omstart

8.4.1Allmän återkallelse sker i enlighet med KSR 29.2:
Två (2) ljudsignaler och ”Första likhetstecken” (Blå-gul vimpel) hissas.
När tävlingsledningen gör bedömningen att alla eller tillräckligt många båtar uppfattat signalen om allmän återkallelse och återvänt till startområdet tas ”Första likhetstecken” ned och en ljudsignal avges.
En (1) minut senare ges ny varningssignal (5 min) och startproceduren börjar om.
Observera att vid omstart ändras inte nominell målgångstid som är fast vid 16:00. Istället kortas seglingsperioden.

8.5 Uppskjuten start

Två (2) ljudsignaler avges och signalflagga AP hissas.
När tävlingsledningen bedömer att start kan ske tas AP tas ner och en ljudsignal avges.
En (1) minut senare avges en ljudsignal som är varningssignal (5 min).
Observera att vid uppskjuten start ändras inte inte nominell målgångstid som är fast vid 16:00. Istället kortas seglingsperioden.

8.6 Inställd segling

Tre (3) ljudsignaler avges och tävlingsledningen ropar meddelande i högtalare.
Klubb-/sponsorsflagga hissas/halas till ”1/3 stång” och signalflaggorna AP över A hissas.

8.7 Avbruten segling

8.7.1Om pågående segling avbryts med avsikten att starta ny segling sker detta enligt:
Tre (3) ljudsignaler avges, signalflagga N hissas och tävlingsledningen ropar i högtalare.
När tävlingsledningen bedömer att ny start kan ske tas N ner och en ljudsignal avges.
En (1) minut senare hissas klubbflaggan i topp och en ljudsignal avges som är varningssignal (5 min).
Observera att vid avbruten segling och omstart ändras inte inte nominell målgångstid som är fast vid 16:00. Istället kortas seglingsperioden.

9 Mållinje

9.1Mållinje är samma som startlinjen, mellan en stång med orange flagga på starttribunen och bansidan av startmärket.
9.2Mållinjen ska passeras från väst till öst vid målgång.
9.3En båt som passerar mållinjen under perioden 15:30 och 16:30 ska meddela till funktionär i tribunen om passagen utgör målgång eller om man har för avsikt att segla ytterligare sträckor. Det är tillåtet att använda punkten som utgörs av start-/mållinjens boj upp till två gånger, utöver start och målgång, under en segling men efter 15:30 måste man meddela sin avsikt att gå i mål eller segla vidare.

10 Resultat- och Poängberäkning

10.1Endast sträckor som finns definierade i ”Punkt- och Distanstabell för 6-timmars” (POD6) får räknas. Om andra sträckor använts ska de inte räknas.
10.2En punkt får rundas i syfte att användas som märke och räkna distans högst två gånger. Det är de första två användningarna som räknas. Om en punkt rundats mer än två gånger ska sträckan till varje sådan ytterligare rundning av punkten inte räknas.
10.3Start och målgång anses inte vara rundning av punkt.
10.4En sträcka får seglas i syfte att används för att räkna distans högst två gånger. Det är de första två användningarna som räknas. Om en sträcka seglats mer än två gånger ska de ytterligare användningarna inte ge någon räknad distans.
10.5Den distans som räknas för en sträcka definieras av 7.4.
10.6Godkända sträckor enligt ovan summeras och ger en ”Seglad distans” (SD). SD beräknas och redovisas i med en decimal.
10.7Eventuellt avdrag för sen målgång beräknas enligt Formel 1. Avdraget beräknas och ska användas med maximal precision men får redovisas avrundat till en decimal.
Formel 1: Avdrag = (Tidsfel/10800)*SD

Tidsfel anges i sekunder. Avdrag och SD anges i M.

10.8Avdraget enligt Formel 1 subtraheras från SD. Detta ger båtens ”Justerade distans” (JD). JD beräknas och ska användas med maximal precision men får redovisas avrundad till en decimal.
10.9JD divideras med båtens respittal. Detta ger båtens ”Omräknade distans” (OD). OD beräknas och ska användas med maximal precision men får redovisas avrundad till en decimal.
10.10Eventuellt andra avdrag, t.ex. bestraffningar för felaktigt rundad punkt, summeras. Sådana avdrag beräknas, används och redovisas med en decimal.
10.11Summan av avdrag enligt 10.10 subtraheras från OD. Detta ger båtens ”Resulterande distans” (RD). RD avrundas till och redovisas med en decimal.
10.12Den båt som erhållit högsta RD vinner.

10.12.1Om två eller fler båtar erhåller samma RD ska den anses bättre som gått i mål först.
10.12.2Om två eller fler båtar har samma resultat enligt 10.12.1 ska den anses bättre som under sin segling på ett giltigt sätt använt den längsta delsträckan.
10.12.3Om två eller fler båtar har samma resultat enligt 10.12.2 ska de anses helt lika och dela poäng.
10.13För seglingens resultat i SS Slörens Skepparkannan används lågpoängssystemet.
10.14Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10% tillägg på resulterande distans.

11 Tidsbegränsningar

11.1Det är inte tillåtet att gå i mål före 15:30. Målgång före 15:30 medför resultat DNF. Detta ändrar KSR 35, A4 och A5.
11.2Målgång efter 16:00 men före 16:30 ger distansavdrag enligt definition 10.7 och 10.8.
11.3Målet stänger 16:30. Målgång efter denna tidpunkt ger resultat DNF. Detta ändrar KSR 35, A4 och A5.
11.4En båt som inte startat inom 30 minuter efter startsignal räknas som inte startande och erhåller resultat DNS. Detta ändrar KSR A4.
11.5En båt som inte lämnar in sin loggbok senast 18:00 erhåller DNF. Detta ändrar KSR 35, A4 och A5.

12 Protester och ansökningar om gottgörelse

12.1För protester gäller KSR (avsnitt 5). Endast giltiga protester kommer att behandlas av tävlingsledning/ protestkommittén. Tävlande erinras om att protester och ansökan om gottgörelse skall lämnas skriftligen. Protestblanketter finns tillgängliga på SS Slörens hemsida och på tävlingsexpeditionen. Protester och ansökan om gottgörelse eller att återuppta en förhandling ska lämnas in på tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång.
12.2Protesttiden är fram till 18:00.
12.3Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås snarast 18:00 för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen.
12.4Information enligt KSR 61.1.b om protester från kappseglingskommittén, tekniska kommittén eller protestkommittén sker genom anslag.
12.5En ansökan om gottgörelse baserad på beslut av en protestkommitté ska vara inlämnad senast 15 minuter efter beslutet anslogs. Detta ändrar KSR 62.2.

13 Säkerhet

13.1En båt som startar men utgår (d.v.s. bryter tävlingen) och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén så snart det är möjligt. I första hand nyttjas telefon till tävlingsledningen.
13.2Tävlande deltar på egen risk. Se KSR regel 4 (Beslut att kappsegla). SS Slören eller dess funktionärer tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkar ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

14 Gå på grund

14.1Man ska göra alla rimliga försök att komma loss utan motor. Om inte detta lyckas efter 5 minuter, eller om säkerheten kräver det, får motor användas. Båten får därmed inte förflyttas på ett sådant vis att den vinner fördel av betydelse. Båten får därefter fullfölja tävlingen men ska:
1.Notera plats och tider i tävlingsloggboken.
2.Omedelbart vid målgång anmäla till tävlingsledningen att motor använts och redogöra hur lång tid som använts för att komma loss.
Tävlingsledningen ska snarast möjligt, eventuellt efter att ha hört vittnen meddela om redogörelsen godtas, får besluta om tidstillägg, eller protestera.

15 Regler för stödpersoner

15.1Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

16 Terminologi och definitioner

16.1Vissa särskilda begrepp och definitioner som används i denna kappsegling nämns särskilt här nedan. De förklaras i övrigt i sitt sammanhang i dessa Seglingsföreskrifter. I övrigt hänvisas till definitionerna i Kappseglingsreglerna 2021-2024.
16.2Ett begrepp som används i den betydelse som framgår av definitionerna skrivs med kursiv stil eller, i vissa fall med fet kursiv stil (t.ex. kappsegla och kappsegla), på motsvarande vis som i Kappseglingsreglerna.
Begrepp, förkortningFörklaring
PunktEn punkt som den beskrivs i Punkt- och Distanstabellen POD6 som gäller vid denna tävling. En punkt utgör ett märke då den ingår i bana och KSR regler vid märken gäller för tävlande.
SträckaDen teoretiskt kortaste vägen mellan två punkter, normalt utanför 3-meterskurvan, i sjökortet. POD6 anger de sträckor som är tillåtna att segla mellan respektive punkter och den distans som får tillgodoräknas för sträckan.
Tillgodoräknad Distans, Seglad Distans (SD),
Omräknad Distans (OD),
Resulterande Distans (RD)
De distanser ur POD6 och tävlandes loggbok som nyttjas vid resultatberäkningen enligt avsnitt 11. Placering i tävlingen avgörs på längst Resulterande Distans (RD).
Allmänna förkortningar
ISAFInternational Sailing Federation
KSRSvensk Seglings Kappseglingsregler 2021-2024 (på svenska)
RSRSvensk Seglings Redskapsregler.
SSFSvenska Seglarförbundet, Svensk Segling
SRSSvenskt Respitsystem
SXK-talSvenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar respitsystem