Föreskrifter & regler

Seglingsföreskrifter för Slörens Skepparkannan och för skärgårdskappseglingen Kräftköret

Utgåva 2018-08-21

Regler

Seglingarna genomförs enligt KSR och dessa seglingsföreskrifter med tillhörande banskiss. Deltagande båt ska överensstämma med den för båten tillämpliga versionen av Klassregler för SRS.

Resultatberäkning sker enligt korrigerad tid baserat på senaste SRS-tabell. Båt som inte finns med i SRS tabellen eller som avviker från grundstandard ska ha SRS mätbrev. I undantagsfall kan SS Slörens kappseglingskommitté tilldela ett preliminärt SRS-tal.

För 2018 planeras seglingar på följande dagar:

Kvällsseglingar:

Vårserien Höstserien
14/5: Segling 1 13/8: Segling 9
21/5: Segling 2 20/8: Segling 10
28/5: Segling 3 27/8: Segling 11
4/6: Segling 4 3/9: Segling 12
11/6: Segling 6 10/9: Segling 13
18/6: Segling 7
25/6: Segling 8
Reservdagar

Reservdagarna används om en måndagskvällssegling inte kan genomföras

Vår Höst
Torsdag 31/5 Torsdag 16/8
Torsdag 14/6 Torsdag 30/8
Torsdag 13/9

Helgseglingar:

Vår Höst
 9/6: 6-timmars som också utgör Segling 5 15/9 – Kräftköret som också utgör Segling 14

Vårens helgsegling ingår i vårserien och hösten i höstserien.

Totalplacering i serien räknas på bästa åtta (8) seglingar men där minst tre (3) måste räknas ur vårserien och tre (3) ur höstserien.

Klasser

Seglingarna genomförs i en gemensam klass. Vid starten delas fältet upp i startgrupper men syftet med dessa är enbart för att höja säkerheten i starten samt för att, i någon mån, samla målgången. De olika startgrupperna signaleras med hjälp av gruppflaggor vid starten där gupp 1 har flagga E, grupp 2 fagga F och grupp 3 flagga G.

Seglingen 6-timmars seglas som fristående segling med egna priser men ingår också i serien. Observera att denna segling har helt egna seglingsföreskrifter samt ett antal egna regelverk. Denna föreskrift gäller inte för 6-timmars!

Seglingen Kräftköret seglas som fristående segling med egna priser men är också avslutningssegling i Skepparkannan. Observera att Seglingsföreskrifterna skiljer sig åt i vissa stycken mellan kvällskappseglingarna och skärgårdskappseglingen Kräftköret vilket framgår av texten. Läs särskilt avsnitten Anmälan, Startprocedur och Tidsprogram.

Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar till dessa seglingsföreskrifter kan ske skriftligt eller muntligt under säsongen på SS Slörens hemsida, via e-post eller meddelas muntligt vid skepparmöte och utgör regler för de tävlande tillsammans med senaste publicerade version som finns på hemsidan. Version anges med datum och ev. löpsiffra och står högst upp på sidan. Tävlingskommitten får inte ändra föreskrifter senare än 24 timmar före en delsegling med undantag för Kräftköret där ändringar kan ske ända fram till skepparmötets slut.

Samtliga deltagare uppmanas att delta i skepparmötena, samt regelbundet läsa på hemsidan.

Mätning

Kappseglingskommittén äger rätt att besiktiga deltagande båt.

Deltagande

Skepparkannan är ett klubbmästerskap för SS Slörens medlemmar. Skepparen ska tillhöra klubben och anmäla sig själv och sin båt. Anmäld skeppare förutsätts befinna sig ombord under tävling och är ansvarig för båten men om en tävlande anmält alternativ skeppare på anmälningsblanketten äger endera av dem rätt att vara ansvarig på båten under tävling. En och samma båt får dock under samma säsong endast tävlas av en och samma skeppare och en och samma skeppare får endast tävla en båt, undantaget eget båtbyte.

Seglingen Kräftköret är öppen för alla så länge som den tävlande ombord som har ansvaret är medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

Seglingarna 6-timmars är är öppen för alla så länge som den tävlande ombord som har ansvaret är medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet eller Svenska Kryssarklubben.

Anmälan

Anmälan inför varje säsong sker till vårens inledande skepparmöte, vanligtvis 1:a måndagen i maj, men kan även göras under säsongen. Inbjudan till skepparmötet sänds till alla SS Slörens medlemmar och annonseras på hemsidan.

För att delta måste både medlemsavgift och startavgift vara erlagda, samt anmälningsblankett vara insänd. Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Deltagaravgiften för 2018 är 200 kr för hela serien. Medlemsavgift i SS Slören är 200 kr för hela familjen.

Anmälan till 6-timmars

Se särskild inbjudan för 6-timmars på annan plats på hemsidan.

Båtar som redan deltar i Skepparkannan behöver inte erlägga startavgift men måste anmäla om man avser delta i både segling och efterarrangemang. Båt/skeppare från annan klubb får delta i 6-timmars men gratis provsegling medges inte.

Anmälan till Kräftköret

Se särskild inbjudan för Kräftköret på hemsidan.

Båtar som redan deltar i Skepparkannan är automatiskt anmälda eftersom Kräftköret ingår som delsegling i serien. Båt/skeppare från annan klubb får delta i Kräftköret men gratis provsegling enligt nedan medges inte.

Anmälningssätt: via formulär på hemsidan eller maila till tav-admin@sloren.se och bifoga ifylld anmälningsblankett. Deltagaravgift: 150 kr betalas av dem som inte redan erlagt avgift för Skepparkannan till SS Slörens Bankgiro 334-3795.

Registrering och efteranmälan: Tävlingsdagen kl 08.30-09.30 i starttribunen på yttre piren i Hinsholmens båthamn. Ni som anmäler er på plats eller anmält er sent bör ta med kopia eller kvitto på erlagd avgift (eller kontant i jämna pengar – vi kan inte växla), ifylld anmälningsblankett, samt uppgift om båtens ordinarie tabell SRS-tal och uppvisa kopia på eventuellt SRS mätbrev.

Deltagare i Skepparkannan uppmanas att delta i Skepparmötet, men får som tidigare registrera sig genom att tydligt ge sig till känna för tävlingsledningen, ex vis genom anrop, segla upp till eller defilera (segla förbi) starttribunen senast kl. 10.00 (OBS!) och ska senast då också anmäla eventuell ändrad segelföring eller short-handed (SRS-tal).

Provsegling (gäller inte för 6-timmars och Kräftköret)

Den som vill prova att segla, men utan att förbinda sig att delta i serien, har möjlighet att provsegla. En (1) provsegling får göras utan att betala start- eller medlemsavgift. Resultat för provseglande båt inräknas inte då placeringspoäng för ordinarie deltagare beräknas.

Villkoret för att provsegla är att man senast 15 minuter innan första start anmäler skeppare och båt till tävlingsledning eller till startansvarig, båtuppgifter och SRS tal bör finnas med och båten måste ha ansvarsförsäkring giltig under klubbkappsegling. Vill man sedan fortsätta delta i Skepparkannan måste komplett anmälningsblankett inlämnas och avgifter betalas innan nästa segling. Resultatet från provseglingen kommer då att inräknas i totalserien.

Obligatorisk utrustning

Utrustning som ska finnas ombord är:

 • Sjökort för seglingsområdet.
 • Dessa seglingsföreskrifter med tillhörande banbeskrivning. För 6-timmars, dess särskilda föreskrifter och regler.
 • Ankare med lina eller kätting
 • Anordning för båtens framdrivande utan segel.
 • Flytväst (”seglarväst” eller räddningsväst) till samtliga ombordvarande (påtagen under kappsegling).
 • Utrustning enligt SRS-reglerna och därmed ingående SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev. För klassbåtar dessutom båttypens klassregler.

Säkerhet

Flytväst ska bäras av samtliga besättningsmedlemmar. Detta gäller under SS Slörens alla kappseglingar.

Allt deltagande sker på egen risk och skepparens beslut (se KSR regel 4 ”Beslut att kappsegla”). Det finns inte funktionärs- eller säkerhetsbåtar på banan och SS Slören har inte möjlighet att ingripa eller assistera under seglingen.

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Hårt väder

En kvällssegling skjuts upp eller ställs in genom meddelande i Slörens Facebookgrupp senast kl. 17:00. Dock har tävlingsledningen på bryggan rätt att skjuta upp eller ställa in tävlingen om de gör bedömningen att tävlingen inte kan genomföras på ett säkert sätt. Detta meddelas genom tre skott/tut och lämplig flaggsignal. Meddelande lämnas även från starttribunen.

Finns det reservdagar kvar att utnyttja anses seglingen uppskjuten till första möjliga reservdag. Finns inga lediga reservdagar är seglingen inställd.

Deltagare/skeppare ansvarar som alltid för sin båt, dess utrustning, bemanning och sitt beslut att starta eller ej med hänsyn till rådande väder.

6-timmars

Eventuella ändringar med anledning av väder meddelas vid den obligatoriska genomgången 08:30. Avsikten är att 6-timmarsseglingen ska genomföras oavsett väderlek men vid extremt väder kan detta komma att omprövas.

Kräftköret

Observera att inga meddelanden ges i förväg utan eventuella ändringar med anledning av väder meddelas vid skepparmötet eller innan start. Avsikten är att inte ställa in seglingen annat än vid extremt väder. För Kräftköret kommer i första hand en alternativ hårdvindsbana nyttjas efter beslut av tävlingsledningen.

Flaggor

Nationalitetsflagga får inte föras då båt kappseglar. Protestflagga (röd flagga), ska medföras ombord.

Slörens klubbstandert: Alla seglare rekommenderas och uppmanas att föra Slörens klubbstandert i häckstag eller under spridare.

SS Slören förbehåller sig rätten att kräva annan vimpel, t.ex. sponsorvimpel, under segling.

Bana, märken och banbegränsningar

Kvällsseglingar

Ban- och märkesbeskrivning för kvällskappseglingarna finns i särskild banskiss på hemsidan. Banlängden varierar mellan 6 och 7 M för banorna utom för 6-timmars och Kräftköret.

6-timmmars

För 6-timmars finns ingen definierad bana utan deltagare väljer själv väg baserat på särskild punktkarta för seglingen. För mer information om detta, se seglingens egna regelverk och föreskrifter. Dessa finns på egen sida på SS Slörens hemsida.

Kräftköret

Banan seglas medurs runt Vrångö. Från starten vid Hinsholmen går seglingen söderut, däreftet västerut genom sundet mellan Kungsö och Vrångö, runda L Stenskär och Knappen, sedan norrut genom sundet vid Styrsö Tången, norr om Styrsö, in genom Snobbrännan, runda Kardinalmärket söder om Brustholmarna och sedan i mål på Hinsholmen. Banlängd c:a 16 M. Vid hårt väder kan seglingsledningen besluta om alternativ bana.

Märken att tas om STYRBORD:

 • Vrångö
 • Stenskär
 • Knappen

Märken att tas om BABORD

 • Kardinalmärket syd Brustholmarna

Ändrad eller Avkortad bana

Startansvarig kan besluta att ändra bana eller avkorta startad segling ex. vis p.g.a. försenad start, vid svag eller kraftigt ökande vind, risk för oväder etc. Detta signaleras med signalflaggor och ljudsignaler enligt SS Slörens startföreskrift.

Vid kvällskappseglingar gäller: Banan kan avkortas, till rundningen av boj A. Vid avkortad bana ska mållinjen passeras såsom vid normal rundning av märke A beroende på den bana som seglas, d.v.s från norr för vissa av banorna. Avkortad bana signaleras med flagga ”S” (vit-blå) och två ljudsignaler antingen före start eller senast strax innan första båt fullgjort varv före avkortning. När första båt som passerar märke A avges målsignal och om möjligt meddelas i megafon.

För 6-timmars finns ingen bana och avkortning kan därmed inte ske, däremot kan seglingstiden ändras. Det meddelas vid skepparmötet. Ingen signalering sker under seglingen.

För Kräftköret meddelas eventuell banändring vid skepparmötet. Ingen signalering sker under seglingen.

Tidsbegränsning

Seglingen avbryts och målet stängs vid följande tider:

Våromgången 22:15
Höstomgången 21:15
6-timmars och Kräftköret 16:30

Båt som inte gått i mål inom denna tid erhåller placeringspoäng som att den brutit, DNF.

Ändrad segelföring eller Shorthanded

Som tillägg och förtydligande till SRS klassregler gäller följande:

Segla utan s.k. flygande segel (spinnaker, gennaker):

En båt med flygande segel  enligt definition i SRS-båtdatablad, SRS-mätbrev, eller sina klassregler får anmälas utan sådant segel och använda sitt SRS-tal utan flygande segel.

Flera försegel får föras samtidigt bara av båt som får föra flygande segel. Denna får, när den inte för flygande segel, samtidigt föra valfri kombination av fock och genua om det ena seglet är satt i lovart när det är dragande och båda är fästa till förstag.

Om ej anmälda segel används räknas dessa som otillåtna och båten kan diskvalificeras direkt av seglingsledningen eller baserat på protest av annan tävlande.

Shorthanded SRS (SRSs):

En båt som har s.k. SRSs-respittal i sitt SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev får anmälas med SRSs-respittalet då villkoren för detta är uppfyllda, d.v.s. att besättningen ombord består av maximalt två personer. För SRSs gäller också ovanstående om segelföring.

Anmälan om ändrad segelföring eller Shorthanded:

ska göras inför varje segling till startansvarig på bryggan. För kvällsseglingar senast kl. 18.15, för 6-timmars senast kl. 09:00 och för Kräftköret senast kl. 10.00. Om ingen anmälan gjorts i tid tillämpas båtens grund-SRS.

Avvikelse från grundstandard

Utöver vad som medges ifråga om ändrad segelföring och SRSs inför varje segling gäller att avvikelse i fråga om segel, utrustning och mått från av klassförbund eller fabrikant bestämd grundstandard (se SRS klassregler) ska framgå av båtens skriftliga anmälan. Seglingsnämnden beslutar med stöd av SRS-reglerna och KSR huruvida sådan båt tillåts segla och om SRS-mätbrev ska uppvisas enligt SRS Klassregler för Mätbrevsbåt.

Spirbom eller spinnakerbom

När spirbom eller spinnakerbom används ska den vara fäst på den förliga masten (KSR §50.2).

Anmälan vid starten

Båt som är anmäld till Skepparkannan som ämnar delta i kvällssegling ska senast kl 18.15 anmäla sig vid starttribunen genom att segla förbi (”defilera”), anropa eller på annat vis tillförsäkra sig om att ha blivit observerad och ska då även anmäla eventuell ändrad segelsättning och/eller åberopande av SRSs-respittal. Det åligger befälhavaran ombord att säkerställa att funktionärer på bryggan uppfattat anmälan om eventuell ändring.

Nya deltagare och provseglare kan anmäla sig till tävlingsansvarig på plats i tribunen ända fram till 15 minuter innan första start.

Tidsprogram

Observera att SS Slören till höstserien 2018 byter till den av World Sailing och Svenskseglin rekommenderade startsekvensen med 5/4/1/0-signalering. Den tidigare använda 10/5/0-signaleringen kommer alltså inte längre att användas!

Kvällskappseglingar

18:00 senast Tävlingsansvarig på plats i Tribunen. Denne eller dessa utgör seglingens tävlingsledning.
18:15 senast Tävlande anmäler deltagande vid tribunen (”defilering”).
18:25 Varningssignal (5 minuterssignal). Startområdet ska vara utrymt av grupp 2 och 3.
18:26 Förberedelsesignal för grupp 1.
18:29 1-minutssignal för grupp 1.
18:30 Första start. Varningssignal för grupp 2. Startområdet ska vara utrymt av grupp 3.
18:31 Förberedelsesignal för grupp 2.
18:34 1-minutssignal för grupp 2.
18:35 Andra start. Varningssignal för grupp 3.
18:36 Förberedelsesignal för grupp 3.
18:39 1-minutssignal för grupp 3.
18:40 Tredje start.
21:15 (höst)
22:15 (vår)
Tidsbegränsning för sista målgång. Målet stängs.

Samling vid Hinsholmens Båtförenings Klubbhus snarast efter förtöjning. Preliminära resultat meddelas.

Tidsprogram för Kräftköret

08.30 Tävlingsexpeditionen öppnar – starttribunen på yttre piren i Hinsholmens båthamn.
09.30 Skepparmöte
10.00 Senaste anmälan vid tribunen för ändrade SRS tal. Senaste ”defilering” av tidigare anmäld deltagare i Skepparkannan
10.25 Varningssignal för grupp 1. Startområdet ska vara utrymt av efterföljande grupper.
10.26 Förberedelsesignal för grupp 1.
10.29 1-minutssignal för grupp 1.
10.30 Första start
10.35 Varningssignal för grupp 2. Startområdet ska vara utrymt av efterföljande grupper.
10.36 Förberedelsesignal för grupp 2.
10.39 1-minutssignal för grupp 2.
10.40 Andra start
10.45 Varningssignal för grupp 3.
10.46 Förberedelsesignal för grupp 3.
10.49 1-minutssignal för grupp 3.
10.50 Tredje start
16.30 Tidsbegränsning för sista målgång. Målet stängs.
Omkring 16-17 tiden Samling för eftersnack och prisutdelning (särskild info/inbjudan), samt Kräftkalas!

6-timmarsseglingen har egna föreskrifter. I dessa framgår tidsprogrammet för den seglingen.

Starttider och startgrupper

Båtarna fördelas i startgrupper baserat på sitt SRS-tal enligt följande:

1:a start kl 18.30 Kräftköret 10:30) Gruppflagga E Båtar med grund-SRS-tal upp till och med ca. 0,885
2:a start kl 18.35 Kräftköret 10:40 Gruppflagga F Båtar med grund-SRS-tal från ca. 0,886 till ca. 0,970.
3:e start kl 18.40 Kräftköret 10:50 Gruppflagga G Båtar med grund-SRS-tal ca. 0,971 och högre.

Såvida inte annat beslutats av Tävlingsledningen är det båtens standard SRS tal enligt SRS tabell eller mätbrev som avgör placering i startgrupp. Med detta avses SRS tal med flygande segel, ej SRSs. Tävlingsledningen reserverar dock rätten att placera båtar i startgrupper baserat på andra hänsyn.

Båt är skyldig att starta i rätt startgrupp. Start i fel startgrupp kan komma att bedömas som brott mot dessa Seglingsföreskrifter och KSR regel 24 och kan medföra straff.

I 6-timmarsseglingen startar alla båtar samtidigt.

Startområde, ge plats för startande

Startområdet utgörs av ett område som begränsas av:

 • i SV av stången på tribunen och boj A, d.v.s. startlinjen, och en förlängning 100 m av denna linje mot NV,
 • i NO av en med startlinjen parallell linje från nocken av brygga V.
 • i SO av nockarna av bryggorna V, X, och VB (det är alltså tillåtet att befinna sig mellan bryggorna),
 • i NV av en linje från en punkt 100 m NV om A mot NO.

Se banskiss för ungefärlig utbredning.

Från det att varningssignal givits för första startande grupp får endast båt som ingår i startgruppen befinna sig i startområdet. Båt i efterföljande startgrupper får inte heller genomsegla startområdet från bansidan av startlinjen då denna regel gäller. Båt får inte befinna sig på bansidan av startlinjen under sista minuten före en start, eller på annat vis riskera att hindra startande båtar (KSR 24).

Tillåtet område för båtar som ej står i begrepp att starta utgörs således av området väl NV, NO eller SV om startområdet.

Brott mot denna regel kan medföra diskvalificering eller tidstillägg 5 min (kvällssegling) eller upp till 5% på seglad tid. Såväl seglingsledning som annan båt äger rätt att protestera.

Startlinje

Startlinjen är mellan BOJ (Märke A) och STÅNG MED ORANGE FLAGGA på taket på starttribunen.

Observera: Pålverket (förlängningen av VB-bryggan) räknas som fast startmärke. Det innebär att det inte går att begära plats för hinder (KSR 18).

Märke A: Startlinjens NV märke är en röd boj vilken även utgör rundningsmärke.

Mållinje

Mållinjen är densamma som startlinjen mellan röda bojen (Märke A) och stång med orange flagga på startribunen. Mållinjen passeras så att man har starttribunen på styrbordssidan.

Observera: Vid avkortad bana ska mållinjen skäras som vid ordinarie rundning av märke A.

Gå i mål

Den som gått i mål får inte störa båtar som fortfarande kappseglar, utan ska hålla väl undan (KSR 24).

Förtydligande av Regel 24 och ändring av regel 28.1: Båt som gått i mål ska såvitt vinden medger fortsätta helt över och förbi mållinjen och därefter hålla väl undan för övriga båtar som kappseglar och får inte störa dessa genom att ex vis segla eller köra med segel hissade tillbaka genom fältet.

Startprocedur

Samtliga ljudsignaler i nedanstående beskrivning utgörs av signal från signalhorn.

Startsignaler:
5 min före grupp 1 Varningssignal för grupp 1 Gruppflagga E upp + 1 ljudsignal
4 min före grupp 1 Förberedelsesignal för grupp 1 Flagga I upp + 1 ljudsignal
1 min före grupp 1 1-minutssignal för grupp 1 Flagga I ner + 1 lång ljudsignal
START 1 Startsignal för grupp 1
Varningssignal för grupp 2
Gruppflagga E ner + 1 ljudsignal
Gruppflagga F upp (kort efter)
4 min före grupp 2 Förberedelsesignal för grupp 2 Flagga I upp + 1 ljudsignal
1 min före grupp 2 1-minutssignal för grupp 2 Flagga I ner + 1 lång ljudsignal
START 2 Startsignal för grupp 2
Varningssignal för grupp 3
Gruppflagga F ner + 1 ljudsignal
Gruppflagga G upp (kort efter)
4 min före grupp 3 Förberedelsesignal för 3 Flagga I upp + 1 ljudsignal
1 min före grupp 3 1-minutssignal för grupp 3 Flagga I ner + 1 lång ljudsignal
START 3 Startsignal för grupp 3 Gruppflagga G ner + 1 ljudsignal

För Kräftköret gäller motsvarande ljud- och flagg-signaler men enligt tidsprogram för Kräftköret.

Detaljerad startprocedur är beskriven i SS Slörens Startinstruktion för funktionärer som finns att ladda ner under sidan ”Funktionärsinformation”.

Notera följande:

Att STARTA innebär att bryta startlinjen efter det att startskottet/signalen har gått.

Båt kappseglar från sin förberedelsesignal (4 min). Båt som ej kappseglar får inte befinna sig inom startområdet efter första gruppens förberedelsesignal.

Skärpt startregel

Observera: Vid alla starter tillämpas skärpt startregel enligt KSR 30.1 som innebär att den som med del av båtens skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen under den sista minuten före startsignalen, ska segla över linjen och runda startbojen (boj A) innan den startar. Sker ej detta blir båten diskvalificerad med OCS. Anser sig någon trängd över startlinjen i strid mot reglerna ska den protestera men vända om och starta. Regeln är enligt KSR regel 30.1 och et är därför som signalflagga ”I” används (istället för ”P”).

Allmän omstart

Allmän återkallelse sker i enlighet med ISAF:s regler 29.2:

 • Två ljudsignaler + ”första likhetstecken” (Blå-gul vimpel).
 • När båtarna uppfattat signalen om allmän återkallelse och återvänt till startområdet tas ”Första likhetstecken” ned + en ljudsignal.
 • 1 minut senare ges ny varningssignal (5 min) och startproceduren börjar om.

Uppskjuten start

Två ljudsignaler + Signalflagga AP

Ny startsekvens: AP tas ner + en ljudsignal. Efter en minut ett ny signal som är varningssignal (5 min).

Inställd segling

 • Tre (3) ljudsignaler + meddelande i megafon
 • Signalflaggor: AP över A hissas
 • Orange flagga tas ned
 • En inställd segling innebär automatiskt att den är uppskjuten till nästa lediga reservdag om sådan finns.

Avbruten segling

Om pågående segling avbryts med avsikten att starta ny segling samma kväll visas ”N”:

 • Tre (3) ljudsignaler + meddelande i megafon + signalflagga ”N” som betyder ”Alla startade seglingar annullerade”.
 • Ny start:
  N ner och en ljudsignal.
  Efter c:a 1 min: Ny varningssignal (5 min).
 • Om seglingen är inställd för dagen och uppskjuts till reservdag visas istället flaggsignal för uppskjuten segling ”AP över A”.

Båt som avbryter

Enskild båt som avbryter segling inom tidsbegränsningen ska anmäla detta till tävlingsledningen. Kontakt tas i första hand per telefon med startansvarig funktionär (mobilnummer se Slörens hemsida, http://sloren.se/funktionarsinformation/. Underlåtelse kan medföra diskvalificering (DSQ).

Protester

Enligt ISAF:s regel 61.

Båt som avser att protestera ska ropa ”PROTEST” och på ett iögonfallande sätt visa en röd flagga vid första rimliga tillfälle (i praktiken inom 30 sekunder). Båt mot vilken protest riktats har möjlighet att ta straff på banan och ska då göra detta direkt och i enlighet med KSR (se straff nedan).

Vid målgång lämnas muntlig information om protest till bryggan med tydligt angivande av vilken/vilka båtar protesten riktas mot. Även den båt som omfattas eller tror sig omfattas av en protest eller tagit ett straff på banan ska kontakta seglingsledningen direkt efter målgång och ska utan vidare uppmaning inställa sig till protestförhandling efter seglingen.

Skriftlig protest/redogörelse ska lämnas på Svenska Seglarförbundets standardblankett och senast 1 timme efter sista båt gått i mål i den aktuella seglingen, till ansvarig på bryggan eller i klubbhuset. Protest som är ofullständig eller inte inlämnas i tid kommer inte att behandlas. Protestförhandlingarna påbörjas så snart som möjligt. Båda parter ska infinna sig till protestförhandlingar. Saknas endera part avgör tävlingsledningen om och hur protesten ska behandlas, ex.vis att inte ta upp protesten, uppskjuta förhandlingen eller begära redogörelserna per epost eller telefon.

Straff

Kappseglingsreglerna (KSR) tillämpas.

Exempel:

Beröra ett märke (regel 31):
Segla väl undan från andra båtar och omedelbart utföra ett ensvängsstraff i form av en stagvändning och en gipp enligt nedan.

Vid målmärke ska den först helt återvända till bansidan och göra svängen, därefter gå i mål. Notera KSR: ”Men om en båt vunnit en betydande fördel i kappseglingen eller i serien ska straffet vara att utgå (diskvalificeras).”

Brott mot regler i KSR del 2 (på banan) (regel 44.2). En- och tvåsvängsstraff:
Så snart som möjligt efter händelsen och ha kommit väl undan från andra båtar utföra tvåsvängsstraff enligt nedan.

I närheten av mållinjen måste straffet tas innan mållinjen passeras. Båt som i samband med samma händelse bryter mot regel 31 behöver inte göra ytterligare straffsväng.

KSR 44.2 Ensvängs- och tvåsvängsstraff:
En båt tar ett ensvängs- eller tvåsvängsstraff när den, efter att så snart som möjligt efter händelsen har kommit väl undan från andra båtar, genast gör det antal svängar åt samma håll som krävs. Varje sväng ska innefatta en stagvändning och en gipp.

Gå på grund

Man ska göra alla rimliga försök att komma loss utan motor.

Om inte detta lyckas efter 5 minuter eller säkerheten kräver får motor användas. Båten får därmed inte förflyttas på ett sådant vis att den vinner fördel av betydelse. Båten får därefter fullfölja tävlingen men ska omedelbart vid målgång anmäla till tävlingsledningen att motor använts och redogöra hur lång tid som använts för att komma loss. Tävlingsledningen ska snarast möjligt, eventuellt efter att ha hört vittnen meddela om redogörelsen godtas, får besluta om tidstillägg, eller protestera. Diskvalificering avgörs genom protestförfarande.

Resultat

Resultat beräknas enligt SRS-reglerna Appendix 1 men korrigerad tid avrundas inte till hela sekunder. Detta ändrar SRS-reglerna Appendix 1.2.

Poängberäkning

Poängberäkning sker enligt KSR Appendix A (lågpoängsystemet) med följande tillägg:

a Alla seglingar utom de åtta (8) bästa räknas bort. Minst tre seglingar ur vårserien och tre ur höstserien måste räknas.
b Om åtta (8) eller färre seglingar kunnat arrangeras under serien får en (1) segling räknas bort. Exempel: Vid arrangerade 8 tävlingar räknas de 7 bästa. vid 7 arrangerade räknas 6 osv. Om endast en segling kunnat genomföras räknas den.

Om det genomförts färre än tre seglingar i endera vår- eller höstserien behöver endast de genomförda seglingarna räknas, kravet på att räkna tre i den serien tas då bort.

c Den som är startansvarig funktionär får tillgodoräkna sig fyra (4) platspoäng förutsatt att inte dennes båt deltar i aktuell segling.
För 6-timmars och Kräftköret tas 2 resultatlistor fram, så att båtar som endast seglar 6-timmars eller Kräftköret som enskild segling inte påverkar placeringspoängen för deltagare i Skepparkannan.
d Poängsättning för båtar som ej kommit till start, ej startat, diskvalificerats eller brutit segling sker enligt följande med tillämpning av regel KSR Appendix A (se särskilt regel A9):
Ej kommit till start (DNC) Totala antalet anmälda i serien vid seglingens genomförande + 1
Ej startat (DNS eller OCS) Antal startande + 1
Brutit (DNF eller RAF) Antalet startande + 1
Diskvalificerad (BFG, DGM, DNE eller DSQ) Antalet startande + 1 + 10% av antal startande (avrundas uppåt)
Poängstraff (SCP eller ZFP) Antalet startande + 20% av antal startande (avrundas uppåt)
Kompensation (RDG) Efter bedömning av seglingsledningen
Annat straff utdelat (DPI) Efter bedömning av seglingsledningen (typiskt 5-minutersstraff för sörande av start)

Platspoängen för seglingarna summeras och lägsta poäng vinner. Vid lika poäng ska båtar med lika placering åtskiljas enligt reglerna i KSR Appendix A. Om detta inte går delas placeringen och nästa plats räknas bort.

Priser

Pris utdelas för 1:a , 2:a och 3:e plats bland dem som fullföljt erforderligt lägsta antal seglingar (minst 8 st. eller seglat 7 och varit funktionär i en). Därutöver utdelas ytterligare ett platspris för varje 5-tal deltagare som fullföljt, d.v.s. vid 20 deltagare utdelas 4:e pris, etc.

För 6-timmars utdelas priser till 3 bästa båtar på längsta korrigerade distans.

För Kräftköret utdelas priser till 3 bästa båtar på korrigerad tid.

Flitpris utdelas till dem som deltagit i minst 8 tävlingar, eller deltagit i minst 7 tävlingar samt varit funktionär i ytterligare en tävling.

Vandringspriset ”SKEPPARKANNAN” utdelas till segraren. ”SKEPPARKANNAN” är ett ständigt vandrande pris.

Prisutdelning

Prisutdelning sker direkt efter långseglingen ”Kräftköret” på tid och plats som anges i inbjudan / tidsprogrammet eller i särskilt meddelande. Kontakta tävlingsledningen snarast om ni önskar uthämta pris vid annat tillfälle. Den som har pris att hämta ska göra detta före 31 december. Ej uthämtade priser tillfaller därefter SS Slören.

Friskrivning från ansvar

Tävlande deltar på egen risk. Se KSR regel 4 (Beslut att kappsegla). SS Slören eller dess funktionärer tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkar ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

SS Slörens rätt att publicera samt upphovsrätt

Tävlande medger SS Slören rätt att registrera, rapportera och publicera i alla medieformat (text, bild, etc.) inklusive uppgifter om deltagande skeppare och besättningspersoner. I den mån omyndig person deltar ombord ansvarar skepparen för att målsman lämnat medgivande och Slören friskriver sig från allt ansvar i detta avseende.

SS Slören förbehåller sig rätten att nyttja material som lämnats till föreningen, till funktionär, laddats upp på föreningens hemsida eller Facebook/motsvarande och rätten att nyttja detta inom föreningens verksamhet (i icke kommersiellt syfte) och utan ersättning till eventuell upphovsrättsägare. I förhållande till tredje parts rätt ansvarar den som lämnar material till SS Slören eller laddar upp material på hemsida eller sociala medier (Facebook och liknande) och i övrigt enligt de regler som gäller för respektive socialt media.

Förkortningar

 • ISAF – International Sailing Federation
 • KSR – ISAF:s Kappseglingsregler
 • RSR – ISAF:s Redskapsregler
 • SSF – Svenska Seglarförbundet
 • SRS – Svenskt Respitsystem

Ladda ner

PDF: Protestblankett från SSF