Seglingsföreskrifter, 6-timmars

Seglingsföreskrifter, 6-timmars

Distanskappsegling med SRS på distans

Datum: 2018-06-09 10:00

Arrangörer: SS Slören och Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets 24-timmarskommitté.

1 Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.5 Uppgiften är att genom oavbruten segling under 6 timmar tillryggalägga längsta möjliga beräknade distans enligt den Punkt Och Distanstabell (POD6) och reglerna för tillgodoräknande av seglad distans enligt dessa seglingsföreskrifter (se avsnitt 8 och 11).

1.6 För giltig segling krävs att seglingen pågår i minst 5 timmar och 30 minuter och högst 6 timmar och 30 minuter. Segling längre än 6 timmar ger distansavdrag.

1.7 En båt med flygande segel enligt definition i SRS-båtdatablad, SRS-mätbrev, eller sina klassregler får anmälas utan sådant segel och använda sitt SRS-tal utan flygande segel.

Flera försegel får föras samtidigt bara av båt som får föra flygande segel. Denna får, när den inte för flygande segel, samtidigt föra valfri kombination av fock och genua om det ena seglet är satt i lovart när det är dragande och båda är fästa till förstag.

Om ej anmälda segel används räknas dessa som otillåtna och båten kan diskvalificeras direkt av seglingsledningen eller baserat på protest av annan tävlande.

1.8 En båt som har s.k. SRSs-respittal i sitt SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev får anmälas med SRSs-respittalet då villkoren för detta är uppfyllda, d.v.s. att besättningen ombord består av maximalt två personer. För SRSs gäller också ovanstående om segelföring.

1.9 Anmälan om ändrad segelföring eller Shorthanded ska göras senast innan tävlingsexpeditionen stänger 09:00. Om ingen anmälan gjorts i tid tillämpas båtens grund-SRS.

2 Information till deltagarna

2.1 Information till deltagarna anslås kappseglingens hemsida på sloren.se och meddelas på skepparmötet.

3 Ändringar i seglingsföreskrifterna

3.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast 8:30 på tävlingsdagen och meddelas på skepparmötet.

3.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast 8:30 på tävlingsdagen och meddelas på skepparmötet.

4 Signaler visade på land

4.1 Signaler visas i land på signalställ vid starttribunen.

4.2 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignalen AP med ”tidigast 30 minuter”.

5 Tidsprogram

5.1 Program

08:00   Tävlingsexpeditionen i SXK:s kansli på Talattagatan 24 öppnar.

08:00 – 09:00   Registrering på tävlingsexpeditionen

08:30 (ca.)   Skepparmöte på tävlingsexpeditionen

09:00   Tävlingsexpeditionen stänger

09:50   Varningssignal

09:55   Förberedelsesignal

10:00   Start

15:30 – 16:30   Målet öppnar. Målgång före denna tid medför resultat DNF.

16:00   Nominell målgångstid. Målgång efter denna tid, men före 16:30, medför distansavdrag enligt definition i 6-timmarregler.

16:30   Målet stänger. Målgång efter denna tid medför resultat DNF.

17:00 (senast)   Tävlingsexpeditionen på SXK:s kansli öppnar. Korv och dricka serveras.

18:00   Prisutdelning, om inga protester inkommit. Om det inlämnats protester sker prisutdelning så fort dessa behandlats.

Observera att nominell målgångstid och de tider som relaterar till den är fast och inte ändras om det blir omstarter eller uppskjuten segling. Nominell målgångstid är alltid 16:00

6 Deltagarvimpel, flaggor och genomförande

6.1 Deltagande båt ska föra deltagarmarkering i form av vimpel eller liknande som utdelas vid registrering.

6.2 Deltagande båt kan komma krävas att föra reklam.

6.3 Deltagande båt får inte föra nationsflagga.

8 Banan

8.1 Allmänt

8.1.1 Banan utgörs av de märken som beskrivs i dessa seglingsföreskrifter. Start- och målmärken (start- och mållinje) är gemensamma och skall passeras av samtliga tävlande, men i övrigt väljer varje tävlande vilka märken som nyttjas (rundas) enligt dessa seglingsföreskrifter.

8.1.2 Deltagande båt väljer själv seglad väg baserad på Punkt- och Distanstabell för 6-timmars (POD6). POD6 definierar de punkter och sträckor som får användas under seglingen. I detta avseende gäller POD6 som regel.

8.1.3 KSR 28 (segla banan) gäller i tillämpliga delar så som beskrivs i dessa seglingsföreskrifter. Detta innebär exempelvis att båt skall passera (”runda”) varje märke på den sida som följer av KSR 28.2 såvida inte annat följer av seglingsföreskrifterna (inklusive punkt-/märkesbeskrivningen POD6.

8.1.4 Under seglingen ska deltagande båt föra loggbok där det framgår vilka punkter som rundats och i vilken ordning de rundats.

8.1.5 Banbegränsning: På grund av att det pågår tävlingar för jollar i Långedrag är följande punkter i POD6 inte tillåtna att runda i denna segling:

1   Långedrag

105   No 31

109   Tångudden

8.2 Punkter (Märken)

8.2.1 I POD6 kan definieras olika typer av riktmärken. Samtliga dessa kallas där de används i seglingsföreskrifter eller andra regeldokument för ”punkt”. När en punkt ingår i banan utgör den ett märke.

8.3 Rundning av Märken

8.3.1 En punkt kan representeras av en fysisk sak, exempelvis ett farledsmärke, en ö eller en bränning. En sådan punkt ska rundas så att den omsluts och hamnar i den minsta vinkeln mellan kursen till och från punkten (se 8.1 Allmänt om att segla banan enligt KSR 28.2). Rundning ska ske inom en radie av 50 m från punkten såvida inte större avstånd krävs med hänsyn till säkerheten eller icke tävlande båtar, vilket då skall noteras i tävlingsloggboken.

8.3.2 Om punkten utgörs av land, t.ex. en ö eller en udde ska den rundas med ett avstånd från 3-meterskurvan (referens är Sjöfartsverkets sjökort i bästa skala) på högst 50 m.

8.3.3 En punkt kan definieras som en linje mellan två punkter, en ”gate”. En gate ska passeras så att hela båten passerar den och innanför de punkter som definierar linjen.

8.3.4 En punkt utgör ett märke och det erinras särskilt om att Kappseglingsreglerna (Märkesplats, Zonen mm), gäller för tävlande båtar. Tävlande som inte får eller avser tillgodoräknas sig ett märke skall hålla väl undan för andra tävlande vid märket. Mellan tävlande och icke tävlande båtar gäller alltid sjövägsreglerna.

8.3.5 Det erinras särskilt om KSR regel 19 vid märke som samtidigt är ett hinder, samt KSR regel 31 och ”ensvängsstraff” vid brott mot KSR 31.

8.4 Sträcka

8.4.1 En sträcka är vägen mellan två punkter.

8.4.2 För varje punkt i POD6 definieras vilka andra punkter det är tillåtet är segla till, punktens sträckor. För varje sådan sträcka definieras den distans som får tillgodoräknas som resultat för sträckan.

8.4.3 När användningen av sträckor sammanräknas är per definition sträckan från en punkt till en annan samma som omvänd väg. Sträckan från punkt 1 till 2 anses alltså vara samma sträcka som den från punkt 2 till 1.

9 Starten

9.1 Startlinje

9.1.1 Startlinjen är mellan stång på starttribunen och bansidan av startmärket.

9.1.2 Pålverket (förlängningen av VB-bryggan) räknas som fast startmärke. Det innebär att det inte går att begära plats för hinder (KSR 18).

9.1.3 Startlinjen passeras från öst till väst av alla deltagande båtar.

9.2 Skärpt startregel

9.2.1 Skärpt startregel enligt KSR 30.1 tillämpas men flagga I visas inte. Detta innebär att om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen eller en av dess förlängningar under sista minuten före båtens startsignal, ska båten segla över startlinjens förlängning, runt startbojen till startsidan av linjen innan den startar. Tävlingsledningen försöker anropa felande båts segelnummer i högtalare men uteblivet anrop in inte grund för gottgörelse. Detta ändrar KSR 62.1.a.

9.2.2 Om båt som bryter mot KSR 30.1 inte återvänder och rundar startbojen blir diskvalificerad med OCS. Anser sig någon trängd över startlinjen i strid mot reglerna ska den protestera men vända om, runda startbojen och starta om.

9.3 Startprocedur

9.3.1 Start sker enligt SS Slören normala startprocedur men utan startgrupper, alla startar i en start:

10 minuter före start   Varningssignal.   Klubb- och/eller sponsorflagga upp. En ljudsignal.

5 minuter före start   Förberedelsesignal.   Flagga P upp. En ljudsignal. Nu gäller kappseglingsreglerna.

Start   Flagga P ner. En ljudsignal.

9.3.2 Detaljerad startprocedur är beskriven i SS Slörens Startinstruktion för funktionärer som finns att ladda ner under sidan ”Funktionärsinformation”.

9.4 Allmän omstart

9.4.1 Allmän återkallelse sker i enlighet med ISAF:s regler 29.2:

 • Två (2) ljudsignaler och ”Första likhetstecken” (Blå-gul vimpel) hissas.
 • När tävlingsledningen gör bedömningen att alla eller tillräckligt många båtar uppfattat signalen om allmän återkallelse och återvänt till startområdet tas ”Första likhetstecken” ned och en ljudsignal avges.
 • En (1) minut senare ges ny varningssignal (10 min) och startproceduren börjar om.

Observera att vid omstart ändras inte nominell målgångstid som är fast vid 16:00. Istället kortas seglingsperioden.

9.5 Uppskjuten start

 • Två (2) ljudsignaler avges och signalflagga AP hissas
 • När tävlingsledningen bedömer att start kan ske tas AP tas ner och en ljudsignal avges.
 • En (1) minut senare avges en ljudsignal som är varningssignal (10 min).

Observera att vid uppskjuten start ändras inte inte nominell målgångstid som är fast vid 16:00. Istället kortas seglingsperioden.

9.6 Inställd segling

 • Tre (3) ljudsignaler avges och tävlingsledningen ropar meddelande i högtalare.
 • Klubbflaggan hissas/halas till ”1/3 stång” och signalflaggorna AP över A hissas.

9.7 Avbruten segling

9.7.1 Om pågående segling avbryts med avsikten att starta ny segling sker detta enligt:

 • Tre (3) ljudsignaler avges, signalflagga N hissas och tävlingsledningen ropar i högtalare.
 • När tävlingsledningen bedömer att ny start kan ske tas N ner och en ljudsignal avges.
 • En (1) minut senare hissas klubbflaggan i topp och en ljudsignal avges som är varningssignal (10 min).

Observera att vid avbruten segling och omstart ändras inte inte nominell målgångstid som är fast vid 16:00. Istället kortas seglingsperioden.

10 Mållinje

10.1 Mållinje är samma som startlinjen, mellan en stång på starttribunen och bansidan av startmärket.

10.2. Mållinjen ska passeras från väst till öst vid målgång.

10.3 En båt som passerar mållinjen under perioden 15:30 och 16:30 måste meddela till funktionär i tribunen om passagen utgör målgång eller om man har för avsikt att segla ytterligare sträckor. Det är alltså tillåtet att använda punkten som utgörs av start-/mållinjens boj upp till två gånger under en segling men efter 15:30 måste man meddela sin avsikt att gå i mål eller segla vidare.

11 Resultat- och Poängberäkning

11.1 Endast sträckor som finns definierade i ”Punkt- och Distanstabell för 6-timmars” (POD6) får räknas. Om andra sträckor använts ska de inte räknas.

11.2 En punkt får rundas i syfte att användas för att räkna distans högst två gånger. Det är de första två användningarna som räknas. Om en punkt rundats mer än två gånger ska sträckan till varje sådan ytterligare rundning av punkten inte räknas.

11.3 Start och målgång anses inte vara rundning av punkt.

11.4 En sträcka får seglas i syfte att används för att räkna distans högst två gånger. Det är de första två användningarna som räknas. Om en sträcka seglats mer än två gånger ska de ytterligare användningarna inte ge någon räknad distans.

11.5 Den distans som räknas för en sträcka definieras av 8.4.

11.6 Godkända sträckor enligt ovan summeras och ger en ”Seglad distans”, ”SD”. SD beräknas och redovisas med två decimaler.

11.7 Eventuellt avdrag för sen målgång beräknas enligt Formel 1. Avdraget beräknas och ska användas med maximal precision men får redovisas avrundat till två decimaler.

Formel 1: Avdrag = (Tidsfel/10800)*SD

Tidsfel anges i sekunder. Avdrag och SD anges i M.

11.8 Avdraget subtraheras från SD. Detta ger båtens ”Justerade distans”, ”JD”. JD beräknas och ska användas med maximal precision men får redovisas avrundad till två decimaler.

11.9 JD divideras med båtens respittal. Detta ger båtens ”Omräknade distans”, ”OD”. OD beräknas och ska användas med maximal precision men får redovisas avrundad till två decimaler.

11.10 Eventuellt andra avdrag, t.ex. bestraffningar för felaktigt rundad punkt, summeras. Sådana avdrag beräknas, används och redovisas med två decimaler.

11.11 Summan av avdrag enligt 11.10 subtraheras från OD. Detta ger båtens ”Resulterande distans”, ”RD”. RD avrundas till och redovisas med två decimaler.

11.12 Den båt som erhållit högsta RD vinner.

11.12.1 Om två eller fler båtar erhåller samma RD ska den anses bättre som gått i mål först.

11.12.2 Om två eller fler båtar har samma resultat enligt 11.12.1 ska den anses bättre som under sin segling använt den längsta sträckan.

11.12.3 Om två eller fler båtar har samma resultat enligt 11.12.2 ska de anses helt lika och dela poäng.

11.13 För seglingens resultat i SS Slörens Skepparkannan 2018 används lågpoängssystemet.

11.14 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10% tillägg på resulterande distans.

12 Tidsbegränsningar

12.1 Det är inte tillåtet att gå i mål före 15:30. Målgång före 15:30 medför resultat DNF. Detta ändrar KSR 35, A4 och A5.

12.2 Målgång efter 16:00 men före 16:30 ger distansavdrag enligt definition 11.7.

12.3 Målet stänger 16:30. Målgång efter denna tidpunkt ger resultat DNF. Detta ändrar KSR 35, A4 och A5.

12.4 En båt som inte startat inom 15 minuter efter startsignal räknas som inte startande och erhåller resultat DNS. Detta ändrar KSR A4.

13 Protester och ansökningar om gottgörelse

13.1 För protester gäller KSR (avsnitt 5). Endast giltiga protester kommer att behandlas av tävlingsledning/ protestkommittén. Tävlande erinras om att protester och ansökan om gottgörelse skall lämnas skriftligen. Protestblanketter finns tillgängliga på SS Slörens hemsida och på tävlingsexpeditionen. Protester och ansökan om gottgörelse eller att återuppta en förhandling ska lämnas in på tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång.

13.2 Protesttiden är fram till 17:00.

13.3 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 17:15 för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen.

13.4 Information enligt KSR 61.1.b om protester från kappseglingskommittén, tekniska kommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

13.5 En ansökan om gottgörelse baserad på beslut av en protestkommitté ska vara inlämnad senast 15 minuter efter beslutet anslogs. Detta ändrar KSR 62.2.

14 Säkerhet

14.1 En båt som startar men utgår (d.v.s. bryter tävlingen) och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén så snart det är möjligt. I första hand nyttjas telefon till tävlingsledningen.

14.2 Tävlande deltar på egen risk. Se KSR regel 4 (Beslut att kappsegla). SS Slören eller dess funktionärer tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkar ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

15 Gå på grund

15.1 Man ska göra alla rimliga försök att komma loss utan motor. Om inte detta lyckas efter 5 minuter eller säkerheten kräver får motor användas. Båten får därmed inte förflyttas på ett sådant vis att den vinner fördel av betydelse. Båten får därefter fullfölja tävlingen men ska:

 1. Notera plats och tider i tävlingsloggboken.
 2. Omedelbart vid målgång anmäla till tävlingsledningen att motor använts och redogöra hur lång tid som använts för att komma loss.

Tävlingsledningen ska snarast möjligt, eventuellt efter att ha hört vittnen meddela om redogörelsen godtas, får besluta om tidstillägg, eller protestera.

15 Regler för stödpersoner

15.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

16 Terminologi och definitioner

16.1 Vissa särskilda begrepp och definitioner som används i denna kappsegling nämns särskilt här nedan. De förklaras i övrigt i sitt sammanhang i dessa Seglingsföreskrifter. I övrigt hänvisas till definitionerna i Kappseglingsreglerna 2017-2020.

16.2 Ett begrepp som används i den betydelse som framgår av definitionerna skrivs med kursiv stil eller, i vissa fall med fet kursiv stil (t.ex. kappsegla och kappsegla), på motsvarande vis som i Kappseglingsreglerna.

Begrepp, förkortning Förklaring
Punkt De punkter som beskrivs i Punkt- och Distanstabellen POD6, vilka gäller vid denna tävling. En punkt utgör ett märke då den ingår i bana och KSR regler vid märken gäller för tävlande.
Sträcka Den teoretiskt kortaste vägen mellan två punkter utanför 3-meterskurnan i sjökortet. POD6 anger de sträckor som är tillåtna att segla mellan respektive punkter.
Tillgodoräknad Distans, Seglad Distans (SD), Omräknad Distans (OD), Resulterande Distans (RD) De distanser ur POD6 och tävlandes loggbok som nyttjas vid resultatberäkningen enligt avsnitt 11. Placering i tävlingen avgörs på längst Resulterande Distans (RD).

Allmänna förkortningar

ISAF International Sailing Federation
KSR ISAF:s Kappseglingsregler 2017-2020 (på Svenska)
RSR ISAF:s Redskapsregler
SSF Svenska Seglarförbundet
SRS Svenskt Respitsystem

2018-06-05 / SS Slörens Tävlingskommitté och SXK-V:s 24-timmarskommitté.