Kräftköret

Inbjudan till ”Kräftköret”

Lördag 7 september avslutas årets Skepparkanna med långsegling

Deltagande i Kräftköret är öppen för både Slörens medlemmar och medlemmar i andra klubbar.

Prisutdelning sker omkring 1 timme efter sista målgång vid Hinsholmens klubbhus. Kom gärna med din besättning för lite gemensamt eftersnack och fika. Ta gärna med egen fika, men vi försöker också ordna lite att äta. Anmäl helst ert intresse senast vid skepparmötet.

Välkomna!
Tävlingskommittén önskar er en trevlig, snabb och ärlig segling.Seglingsföreskrifter

Kräftköret är öppen för kölbåtar och flerskrovsbåtar. Seglingarna genomföres enligt gällande ISAF:s kappseglingsregler (”KSR”) och Svenska Seglarförbundets tillägg, Klassregler för Svenskt Respitsystem (SRS) och dessa Seglingsförskrifter.
Deltagande båt skall överensstämma med den för båten tillämpliga versionen av Svenska Seglarförbundets Klassregler för SRS (d.v.s. Standardbåt, Klassbåt eller Mätbrevsbåt).

Resultatberäkning sker enligt korrigerad tid baserat på respektive båts aktuella SRS-tal enligt tabell eller mätbrev. Båt som inte finns med i SRS tabellen eller som avviker från grundstandard skall ha SRS Mätbrev.

Ingår i Skepparkannan
Kräftköret seglas som fristående segling med egna priser, men utgör även sista delsegling i SS Slörens Skepparkanna (serie om 12 seglingar).
Dessa seglingsföreskrifter ersätter ordinarie seglingsföreskrifter för Skepparkannan, utom i de delar som gäller seriens poängberäkning.

1. Villkor för deltagande

Deltagande skeppare skall vara medlem i en till Svenska Seglarförbundet ansluten klubb och båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Deltagande båt skall överensstämma med SSF Klassregler för SRS och respektive båttyps klassregler.
Slörenmedlem som önskar delta ”utom tävlan” med båt utan SRS tal kan medges att delta efter särskilt beslut av tävlingsledningen. Kontakta tävlingsledningen i förväg (NYTT 2013).
OBS -”Testsegling utan avgift” medges ej i denna segling.

2. Klasser

Kräftköret seglas enligt Klassregler för Svenskt Respitsystem (SRS) i en gemensam SRS klass för kölbåtar och flerskrovsbåtar. Vid starten delas fältet upp i startgrupper, men dessa nyttjas endast för att höja säkerheten i starten samt för att samla målgången.

3. Anmälan

Anmälan består av ifylld undertecknad anmälningsblankett, (inkl. ev kopia av mätbrev) + startavgift för dem som inte tidigare betalat för årets Skepparkanna. Betalning görs antingen till Slörens Bankgiro (OBS nytt! från 2013) i förväg, eller kontant vid anmälan på plats till startansvarig tävlingsledare i tribunen senast kl 09.30.

För er som deltar i Skeparkannan önskar vi en föranmälan till just denna segling – men på enklaste vis via e-post till Olle Söderlund per e-post tav@sloren.se. Ni behöver inte fylla i någon anmälningsblankett.

Frågor: tav@sloren.se, Olle Söderlund tel. 031-68 18 96 eller 0706-75 77 22, alt. Johan von Otter 0761-27 13 35.

4. Registrering

Registrering sker kl 08.30 – 09.30 i Starttribunen på yttre piren i Hinsholmens båthamn. Ni som anmäler er på plats eller anmält er sent bör ta med kopia eller kvitto på erlagd avgift, och gärna en ifylld anmälningsblankett, samt uppgift om båtens ordinarie SRS-tal och eventuellt SRS mätbrev.

Deltagare i Skepparkannan får som tidigare registrera sig genom att tydligt ge sig till känna för tävlingsledningen, ex vis genom anrop, segla upp till eller defilera (segla förbi) starttribunen senast kl. 10.00 (OBS!) och skall senast vid detta tillfälle anmäla eventuell ändrad segelföring (SRS-tal).

5. Ändringar och tillägg till seglingsföreskrifter

Tillägg och/eller ändringar till dessa seglingsföreskrifter kan ske medelst anslag på tavla vid starttribunen senast 1 timme före start eller muntligt vid skepparmöte/rorsmansmöte. Tillägg och/eller ändringar, skriftligt eller muntligt, utgör regler för de tävlande.
Samtliga deltagare uppmanas därför att delta i skepparmötet.

6. Mätning

Kappseglingskommittén äger rätt att besiktiga deltagande båt.

7. Säkerhet

Flytväst skall bäras (gäller under alla Slörens kappseglinga fr.o.m 2012).
Allt deltagande sker på egen risk och skepparens beslut (se KSR regel 4). Det finns inte funktionärs eller säkerhetsbåtar på banan och SS Slören har ej möjlighet att ingripa eller assistera under seglingen.
OBS (Nytt 2013)! Ingen i förväg bestämd vindstyrkegräns tillämpas för denna segling. Beslut att segla är varje skeppares ansvar utifrån egen båts och besättnings begränsningar.

8. Båt och utrustning

Obligatorisk utrustning
Båtar skall uppfylla grundläggande utrustnings och säkerhetskrav för segling innomskärs, med nedanstående tillägg och förtydliganden. Utrustning som skall finnas ombord är:
• Sjökort och banbeskrivning.
• Ankare med lina eller kätting (gäller ej centerbordsbåt)
• Anordning för båtens framdrivande utan segel.
• Flytväst till samtliga ombordvarande
• Utrustning enligt SRS-reglerna och därmed ingående SRS Båtdatablad eller båttypens klassregler.

Flaggor
Nationalitetsflagga får ej föras på båt som deltager i kappseglingen.
Protestflagga ”B” bör medföras ombord.

9. Avvikelse från grundstandard

Utöver vad som medges ifråga om ändrad segelföring (se nedan) gäller att avvikelse i fråga om segel, utrustning och mått från av klassförbund eller fabrikant bestämd grundstandard (se SRS Klassregler) skall framgå av båtens skriftliga anmälan. Seglingsnämnden beslutar med stöd av SRS-reglerna och KSR ifall sådan båt tillåts segla och om SRS-mätbrev skall uppvisas enligt SRS Klassregler för Mätbrevsbåt.

Segelföring
Båt får endast nyttja segel som tillåts enligt dess SRS. Som tillägg och förtydligande till SRS klassregler och SRS båtdatablad gäller följande:

Flera försegel får föras samtidigt av båt som har anmälts med spinnaker. Denna får, när den inte för spinnaker, samtidigt föra valfri kombination av fock och genua om det ena seglet är satt i lovart när det är dragande och båda är fästa till förstag.

Om otillåtna segel används har tävlingsledningen rätt att diskvalificera båten i fråga utan protestförhandling.

Ändring av SRS tal vid anmälan utan Spinnaker/Gennaker:
En båt med spinnaker och/eller gennaker i båtdatabladet, klassreglerna eller SRS-mätbrevet får anmälas utan sådana segel vilket då sänker SRS-talet. Om inget annat anges i båtens SRS-mätbrev eller båtdatablad är avdraget 0.03.
Ändring av anmäld segelsättning ska ske till tävlingsledningen i starttribunen senast kl 10.00 tävlingsdagen. Detta bör ske personligen och skriftligen, men får även göras genom anrop direkt från båten. Vid tveksamhet ligger dock bevisbördan på båten att anmälan gjorts och uppfattats av tävlingsledningen.

Deltagarna erinras om att när Spribom eller Spinnakerbom används skall den vara fäst på den förliga masten (KSR Regel 50.2)

10. Bana

Allmän beskrivning: Banlängd c:a 15 M. Banan seglas medurs runt Vrångö och Styrsö. Från starten vid Hinsholmen går seglingen söderut – genom sundet mellan Kungsö och Vrångö – nordvart utanför Vrångö – sundet vid Styrsötången – norr om Styrsö – runda Kardinalmärket söder om Brustholmarna. Sedan blir det snabbaste vägen in till målet som gäller.

Hårt väder
Vid hårt väder kan seglingsledningen besluta om alternativ bana. Denna meddelas vid skepparmötet.

11. Tidsprogram

08.30 – Tävlingsexpeditionen öppnar – starttribunen på yttre piren i Hinsholmens båthamn.

09.30 – Rorsmansmöte

10.00 – Senaste anmälan vid tribunen för tidigare anmäld deltagare i Skepparkannan

10.20 – Varningssignal (”10 minutersskott”)

10.30 – Första start.

16.30 – Tidsbegränsning för sista målgång. Målet stängs.

1 timme efter sista båts målgång – Hinsholmens klubbus. Prisutdelning och något litet att äta och dricka (ta med eget fika också!)Ladda ner

2013-Seglingsföreskrifter Kräftköret (V2013-01-20).pdf
2013-Seglingsföreskrifter Kräftköret (V2013-01-20).docx